Fakulta elektrotechniky a informatiky
 
 

Vedenie

Dekan

prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.
Liberios.Vokorokos@tuke.sk

Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť
a doktorandské štúdium
Štatutárny zástupca dekana

prof. Ing. Alena Pietriková, CSc.
Alena.Pietrikova@tuke.sk
 

Prodekanka pre propagáciu fakulty
a zahraničné  vzťahy

Ing. Mária Gamcová, PhD.
Maria.Gamcova@tuke.sk

Prodekan pre bakalárske a inžinierske štúdium

doc. Ing. Ľubomír Beňa, PhD.
Lubomir.bena@tuke.sk
 

Prodekan pre koordináciu medzinárodných
projektov a publikačnej činnosti

prof. Ing. Ján Šaliga, PhD.
Jan.Saliga@tuke.sk
 

Prodekan pre rozvoj a vonkajšie vzťahy

prof. Ing. Roman Cimbala, PhD.
Roman.Cimbala@tuke.sk

 

Tajomníčka

JUDr. Mária Girmanová Homzová
Maria.Homzova@tuke.sk

Predseda AS FEI

prof. Ing. Stanislav Marchevský, CSc.
Stanislav.Marchevsky.@tuke.sk


Predseda OZPŠaV

Ing. Anna Hodulíková, PhD
Anna.Hodulikova@tuke.sk

 
 
Visitor :: Login ::