Fakulta elektrotechniky a informatiky
 
 

Archív

 

Ukončenie bakalárskeho štúdia 2017/2018

Kolá podávania požiadaviek na zápis predmetov a do rozvrhu na akademický rok 2018/2019

23.5.2018

Pripomíname, že podanie požiadaviek na predmety a zápis do rozvrhu je povinnosťou všetkých (denných aj externých) študentov 1. a 2. stupňa FEI TUKE a to prostredníctvom systému MAIS. Výnimkou sú novoprijatí študenti 1. ročníka bakalárskeho štúdia, ktorí sa prihlasujú iba na výberové predmety a neskôr v septembri v rozvrhoch na Telesnú výchovu I-výber disciplíny. Všetky povinné predmety prvákom bakalárom budú zapísané do plánov na študijnom oddelení.

Termíny kôl pre predmety zabezpečované FEI TUKE:

1. kolo iba na predmety - 21.06.2018 od 9.00 hod. - 17.08.2018 do 8.30 hod. , výsledky (ne)akceptácií 1. kola 21.08.2018 o 9.00 hod.

2. kolo iba na predmety - 22.08.2018, 10.00 hod. - 24.08.2018, 8.30 hod., výsledky (ne)akceptácií 2. kola 27.08.2018 o 8.30 hod.

3. kolo iba do rozvrhu - 10.09.2018 od 10.00 hod. - 17.09.2018 do 10.00 hod. - iba zimný semester

Rozvrhové jednotky na povinné predmety pre prvákov bakalárov (okrem TVI) a všetkých externistov sa tvoria na študijnom oddelení, sú pevne dané. Prváci sa neprihlasujú do rozvrhu na povinné predmety, budú prihlásení a zaradení do skupín na ŠO. Prváci sa prihlasujú do rozvrhu iba na TVI (súčasne je to výber disciplíny) a na zapísané výberové predmety.

Výberový predmet Úvod do fyziky je určený pre všetkých študentov, ktorí nematurovali z fyziky. Je zameraný na zopakovanie a doplnenie poznatkov zo stredoškolskej fyziky, potrebných k zvládnutiu predmetov Fyzika 1 a Fyzika. Predmet je za 2 kredity, končí zápočtom, ktorý je udelený za účasť na cvičeniach. V prípade neudelenia zápočtu, nie je nutné predmet opakovať.

Všetky ostatné rozvrhové jednotky pre ostatné ročníky sa už pripravujú na garantujúcich katedrách. Postupne sú zverejňované aj pred otvorením kola pre študentov. Vzhľadom na zložitosť tvorby, nie vždy je možné zistiť kolízie, príp. neexistenciu prestávky na obed pre každú kombináciu možností. Prosíme študentov a učiteľov o spoluprácu, aby nahlásili čím skôr zistené kolízie či iné problémy s rozvrhom ešte pred spustením kola pre študentov na príslušné katedry. Zápisy do rozvrhov budú uzávierkou 3. kola v rozhraní študent zafixované. Žiadame študentov, aby si rozvrh pripravili a urobili včas a dôsledne.

4. kolo iba na predmety FEI bude v prvých dňoch vyučovania 21.09.2018 od 11.00 hod -24.09.2018 do 13.00 hod. Študenti nebudú žiadať súhlasy na dohlásenie z katedier osobne a písomne. Požiadavky si môžu podať výlučne cez MAIS iba na predmety, ktoré budú dané do kola podľa voľných kapacít katedier. Odhlasovanie z predmetov nebude spravidla povoľované. Ďalšie informácie budú ešte spresnené.

5. kolo iba na dohlásenie do rozvrhu bude pravdepodobne v čase od 27.09.2018 od 9.30 hod do 28.09.2018 do 8.30 hod.

Na študijnom oddelení sa nebudú vykonávať žiadne dohlasovania na predmety a do rozvrhu. Po uzavretí kola rozvrhov je už rozvrh fixný pre študentov. Presun študenta medzi skupinami po uzavretí kola rozvrhu už môžu urobiť iba vyučujúci. Nie je to ale ich povinnosť a nemusia ani povoliť presun. Žiadame študentov, aby si dôsledne dali do poriadku sami predmety a rozvrh cez kolá MAISu.

V termíne 29.06.2018 - 24.08.2018 bude pre študentov sprístupnené kolo zápisu na predmety rektorátnych katedier (Katedra jazykov, Katedra spoločenských vied, Katedra telesnej výchovy).

Otázky alebo problémy je potrebné riešiť osobne alebo elektronicky odosielať iba cez univerzitné študentské mailové adresy (čo najpresnejšie popísané, meno a priezvisko, stupeň, ročník, program, kód predmetu, názov predmetu, systémová chyba MAIS, presný popis ako a kde sa vyskytla ...) a adresovať:

 • K systému MAIS na mais@helpdesk.tuke.sk na ÚVT
 • K predmetom, plánom a rozvhom katedry (KKUI – anna.bicekova@tuke.sk, KPI – martina.dragosekova@tuke.sk, miroslav.binas@tuke.sk, KEMT - ludmila.macekova@tuke.sk, pavol.galajda@tuke.sk, KEM - gabriela.breckova@tuke.sk, peter.bober@tuke.sk, KEE - marek.pavlik@tuke.sk, KMTI - anna.grincova@tuke.sk, blanka.baculikova@tuke.sk, monika.molnarova@tuke.sk, KF - zuzana.gibova@tuke.sk, maria.hutnikova@tuke.sk, KTPE - iveta.tomcikova@tuke.sk, tibor.vince@tuke.sk, KTE - lubomir.livovsky@tuke.sk, pavol.cabuk@tuke.sk, KSV, KJ a KTV sú uvedené v rozhraní MAIS na úvodnej stránke pod záložkou Práva.) Telefonický kontakt nájdete na http://info.tuke.sk/telefon/tfzoznam//
 • k legislatíve na Študijné oddelenie FEI

 

 

Doplňujúce pedagogické štúdium

22.5.2018

Ak ste študentom TU a:

 • máte záujem rozšíriť si možnosti svojho profesionálneho uplatnenia získaním pedagogickej spôsobilosti vyučovať profesijné (odborné) predmety,
 • chceli ste sa stať učiteľom/učiteľkou a nevyšlo to,
 • chcete nadobudnúť širší rozhľad, obohatiť svoje poznatky, získať skúsenosti s novými predmetmi, vyučujúcimi, kolegami,

prihláste sa na Doplňujúce pedagogické štúdium – dennú formu pre študentov TUKE. Bližšie na www.kip.tuke.sk.

Ak ste absolventom inžinierskeho štúdia a:

 • vyučujete profesijné (odborné) predmety na strednej škole, ale nemáte pedagogickú spôsobilosť,
 • máte záujem rozšíriť si možnosti svojho profesionálneho uplatnenia získaním pedagogickej spôsobilosti vyučovať profesijné (odborné) predmety,
 • máte čas a chcete urobiť niečo pre svoj osobný rast,

prihláste sa na Doplňujúce pedagogické štúdium – externú formu pre absolventov inžinierskeho štúdia na technických a ekonomických fakultách.

Bližšie informácie na www.kip.tuke.sk.

Oznam o Doplňujúcom štúdiu na získanie pedagogickej spôsobilosti v dennom štúdiu

Prihláška na DPŠ denné štúdium

Prihláška na DPŠ externá forma

 

 

Štátne skúšky – termíny, (elektronické) záverečné práce, opravné termíny pre bc. štúdium 2017/2018

Ukončenie štúdia a promócie pre Ing. štúdium 2017/2018

Štátne skúšky - inžinierske štúdium

Inovačná súťaž IDEAS & SOLUTIONS - príležitosť pre študentov, doktorandov a výskumných pracovníkov

16.4.2018

Koncept inovačnej súťaže

Podstatou inovačnej súťaže Ideas & Solutions je ďalšie stimulovanie spolupráce renomovaných výrobných firiem a inovátorov. Top výrobné firmy zadefinujú a zverejnia svoje inovačné zadania. Tie vychádzajú z ich problémov alebo výziev vo výrobe. V ďalších mesiacoch budú môcť  inovátori premeniť svoje nápady na inovačné riešenia, ktoré následne predstavia výrobným firmám. Súťaž sa otvára v marci a prvé riešenia budú predstavené výrobným firmám na podujatí v júni. Druhá etapa inovačnej súťaže bude vyhodnotená v septembri. Najlepšie riešenia budú odmenené finančnou výhrou.

 Aktuálne sú zverejnené zadania od spoločnosti VolkswagenMondelez, postupne budú pribúdať ďalšie firmy.

  

 

Francúzsky letný kurz 2018

12.4.2018

We are pleased to inform you about the French Summer Course 2018 at the University of Geneva. Our programme, which takes place since 1891, offers a French language course in summer in a unique international environment in the heart of an historic city. We welcome hundreds of students each year from all over the world who wish to improve their French. We offer a possibility to enrol to a special university group package including French classes, accommodation and cultural activities for groups from 10 persons and 1 supervisor. You will find all relevant information on our web site : please click here

For any further information, please do not hesitate to contact us at: cefle@unige.ch

 

 

Celonárodný prieskum medzi študentmi

29.3.2018

Vážený študent/študentka,

obraciame sa na Vás s prosbou o vyplnenie dotazníka v rámci celonárodného prieskumu medzi študentmi, ktorého spoluorganizátormi sú Centrum edukačného manažmentu a spoločnosť Profesia.

 

Prieskum mapuje skúsenosti študentov s ich vysokoškolským štúdiom a jeho výsledky budú dostupné na www.cem-uk.sk/studentskyprieskum.

 

Vyplnením úplného dotazníka tiež získate možnosť súťažiť o hodnotný PC Tablet Dell Inspiron.

 

Kliknutím na link  https://dotaznik.cem-uk.sk/ sa dostanete na online verziu dotazníka a k ďalším informáciám o prieskume. 

 

Dotazník je možné vyplniť najneskôr do 22.4.2018.

 

Ďakujeme vopred za Vašu účasť a investovaný čas!

 

Vedenie FEI TUKE

 

 

OZNAM PRE ŠTUDENTOV 2. ROČNÍKA -Ing., ktorí absolvujú predmet Pracovné a obchodné právo

12.3.2018

Test z predmetu Pracovné a obchodné právo bude sprístupnený na stránke https://moodle.fei.tuke.sk .  Na moodle je potrebné sa prihlásiť pomocou jedinečného loginu a hesla (LDAP) a následne sa prihlásiť do kurzu Pracovné a obchodné právo (PaOP), ktorý sa nachádza v kolónke  EXTERNÉ (KURZY / Externé / PaOP). Prihlasovací kľúč do kurzu je : pravo

Test bude otvorený dňa 16.3.2018 o 10,00 hod.

Čas na vypracovanie testu je 25 min. a každý študent má len jeden pokus (je odporúčané priebežné ukladanie tlačidlom “Uložiť bez odoslania“ , ktoré sa nachádza pod testom, po vypracovaní testu test odoslať tlačidlom “Odoslať všetko a ukončiť“).

HESLO DO TESTU: PRAVNIK

Ďalší (náhradný) termín je 23.3.2018 o 10, 00 hod.

Pokyny k vypracovaniu testu:

Test obsahuje 2 typy otázok:

 • Otázky s jednou správnou odpoveďou,
 • Otázky s výberom viacerých možností - môže byť jedna správna, resp. viacero správnych ( postačí jedna nesprávna odpoveď a otázka je za 0 bodov).

Počet otázok je 50, každá správna odpoveď je za 2 body.

Prajem Vám úspešné spracovanie testu.

                                                                                                                               JUDr. Mária Girmanová Homzová

  

 

Štipendiá francúzskej vlády na rok 2018/2019

16.1.2017

Francúzske veľvyslanectvo ponúka slovenským študentom kofinancované štipendiá za účelom absolvovania ročného študijného pobytu na francúzskej univerzite podľa vlastného výberu. Ponuka sa týka všetkých stupňov štúdia.

Podmienkou je ovládanie francúzskeho alebo anglického jazyka minimálne na úrovni B2.

Podrobnejšie informácie ako aj formulár žiadosti o štipendium nájdete na stránke: https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia-francuzskej-vlada/

Uzávierka žiadostí je 28. februára 2018.

  

  

Kolá na zápis do rozvrhu na letný semester 2017/2018

15.1.2017

Pripomíname, že zápis do rozvrhu je povinnosťou všetkých denných aj externých študentov 1. a 2. stupňa. Výnimkou sú študenti 1. ročníka bakalárskeho štúdia, ktorí sa prihlasujú iba na Telesnú výchovu II. Všetky povinné predmety prvákom bakalárom budú zapísané do plánov na študijnom oddelení. Všetky ostatné rozvrhové jednotky pre ostatné ročníky sa pripravujú na garantujúcich katedrách. Postupne sú zverejňované aj pred otvorením kola pre študentov. Vzhľadom na zložitosť tvorby nie vždy je možné zistiť kolízie, príp. neexistenciu prestávky na obed pre každú kombináciu možností. Prosíme študentov a učiteľov o spoluprácu, aby nahlásili čím skôr zistené kolízie či iné problémy s rozvrhom ešte pred spustením kola pre študentov na príslušné katedry.


Termíny kôl pre predmety zabezpečované FEI, EkF, KSV a KJ TUKE:

6. kolo - 24.01.2018 od 10.00 hod. - 02.02.2018 do 10.00 hod.
Zápisy do rozvrhov budú uzávierkou 6. kola v rozhraní študent zafixované. Žiadame študentov, aby si rozvrh urobili včas a dôsledne. Presun študenta medzi skupinami a celých rozvrhových jednotiek po uzavretí kola rozvrhu nie je povolené ani študentom a ani vyučujúcim.


7. kolo - 06.02.2018 od 10.30 hod. - 14.02.2018 do 10.00 hod.

Dohlásenie sa kvôli kolíziám a na opakované predmety a na prípravné kurzy cudzieho jazyka.

Zápis študentov do rozvrhu na TV II - 05.02.2018 od 12.00 hod. do 19.02.2018 22.00 hod.


Otázky alebo problémy je potrebné riešiť osobne alebo elektronicky odosielať iba cez univerzitné študentské mailové adresy (čo najpresnejšie popísané, meno a priezvisko, stupeň, ročník, program, kód predmetu, názov predmetu, systémová chyba Mais, presný popis ako a kde sa vyskytla...) a adresovať:

k systému MAIS na mais@helpdesk.tuke.sk na ÚVT,

k predmetom a plánom a rozvrhom na katedry:

 • KKUI - renata.giannusis@tuke.sk,
 • KPI - miroslav.binas@tuke.sk,martina.dragosekova@tuke.sk, KEMT - ludmila.macekova@tuke.sk,pavol.galajda@tuke.sk,
 • KEM - gabriela.breckova@tuke.sk,peter.bober@tuke.sk,
 • KEE - marek.pavlik@tuke.sk,
 • KMTI - monika.molnarova@tuke.sk, anna.grincova@tuke.sk,
 • KF - zuzana.gibova@tuke.sk, maria.hutnikova@tuke.sk,
 • KTPE - iveta.tomcikova@tuke.sk, tibor.vince@tuke.sk,
 • KTE - lubomir.livovsky@tuke.sk, pavol.cabuk@tuke.sk)
 • KSV, KJ a KTV sú uvedené v rozhraní mais na úvodnej stránke podzáložkou Práva, k legislatíve na Študijné oddelenie FEI.

  

  

Oznam pre študentov 1. roč. Bc. štúdia FEI TUKE

14.12.2017

V prípade záujmu o prestup na iný študijný program, žiadosť si môžete podať na Študijnom oddelení FEI TUKE do 22.12.2017 do 11:00.

Seminár z predmetu Úvod do inžinierstva v dňoch 18.12. a 19.12. nebude, zápočty budú zapísané v systéme MAIS do 22.12.2017 (v prípade splnenia podmienok uvedených na úvodnom seminári).

   

   

POKYNY K UDELENIU ZÁPOČTU Z TELESNEJ VÝCHOVY PRE ŠTUDENTOV ERASMU

2.10.2017

Študent ERASMU, ktorý si zapísal TV získava zápočet:

 • Aktívna účasť na  hodinách TV, alebo vybraného športu na danej univerzite -doložiť potvrdenie o danom absolvovaní TV garantovi príslušnej fakulty.
 • Neúčasť na hodinách TV študent, ktorý na danej univerzite v rámci študijného programu nemá TV, ale môže dobrovoľne počas pobytu športovať, vypracuje seminárnu prácu.

Pokyny pre vypracovanie seminárnej práce:

 • Názov seminárnej práce:

TELESNÁ VÝCHOVA A ŠPORT NA DANEJ UNIVERZITE

 • Štruktúra práce:

Titulná strana:  Názov seminárnej práce, Meno študenta, Študijný odbor, Akademický rok,

Vlastná práca:

 •  rozsah: 3 – 5 strán,
 •  opis možností športu na danej univerzite (s alebo bez inštruktora, priebeh športovej aktivity, platenie za hodiny, a iné),
 •  opis športového areálu,
 •  opis materiálneho vybavenia,
 •  osobné postrehy, dojmy a odporúčania,
 •  názov a sídlo univerzity, webová adresa ( univerzity, športovísk),

Prílohy:

 • najmenej 3 aktuálne fotky

 (písmo: Times New Roman, veľkosť: 12, riadkovanie: 1,5)

  

 

Zápis do 1. roku štúdia v ak. r. 2017/2018

Zápisy študentov v ak. r. 2016/2017

Priznané prospechové štipendiá na rok 2017

27.11.2017

Študenti, uvedení v zoznamoch, nahláste na študijnom oddelení (osobne) v termíne do 29.11.2017 číslo účtu, na ktorý Vám bude poukázané prospechové štipendium.

  Kompletný zoznam priznaných štipendií.

  

   

Priznané odborové štipendiá na rok 2017

24.11.2017

Študenti, uvedení v zoznamoch, nahláste na študijnom oddelení (osobne) v termíne do 29.11.2017 číslo účtu, na ktorý Vám bude poukázané odborové štipendium.

  Kompletný zoznam priznaných štipendií.

  

   

Imatrikulácia novoprijatých bakalárov – 24.11.2017

7.11.2017

Vedenie FEI TUKE spolu so študentskou časťou Akademického senátu FEI a Študentskou radou na Jedlíkovej 9 organizujú 24.11.2017 (piatok) Imatrikuláciu 2017 pre študentov 1. ročníka denného štúdia 1. stupňa. Podpisom imatrikulačného sľubu študentmi a samotná imatrikulácia, potvrdzujú slávnostným spôsobom vstup študentov do Akademickej obce FEI TUKE.


Slávnostná časť začína o 14,00 hod. v Aule Maxima v areáli TUKE na Letnej 9.


Zodpovednou a kontaktnou osobou za študentov FEI TUKE je člen AS FEI – Jakub Palša. Vedúci študijných programov sa dostavia na nácvik o 13,00 hod. do Auly Maxima. Ostatní študenti 1. ročníka sa dostavia do Auly Maxima najneskôr o 13,45 hod.
Keďže účasť na slávnostnej imatrikulácii je povinná, bude táto pravdepodobne kontrolovaná prezenčnou listinou. Nepodpísanie sľubu a neúčasť na slávnostnej časti je možné považovať za disciplinárny priestupok.


Spoločenská časť – Imatrikulačný ples sa uskutoční dňa 24.11.2017 (piatok) so začiatkom o 18,00 hod. v areáli Kultúrno-spoločenského centra na Jedlíkovej 7.

Žiadame študentov, ktorí si zakúpili vstupenky,
aby sa dostavili na túto časť najneskôr do 17,30 hod.

 

   

Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku v akademickom roku 2017/2018

23.8.2017

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že od augusta 2017 si študenti môžu podať žiadosť o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania. Novelou zákona o Fonde na podporu vzdelávania pribudli termíny na predkladanie žiadostí o pôžičku, prvý termín je do 15. septembra, druhý termín do 31. októbra. Podrobné informácie sa nachádzajú v Ozname o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku.

 Pre akademický rok 2017/2018 bola výška úrokovej sadzby stanovená na 3% p. a. Študenti si môžu požiadať o pôžičky vo výške od 500 eur do 2 300 eur, študenti III. stupňa vysokoškolského štúdia maximálne do 4 500 eur.

 Tiež si Vám dovoľujeme pripomenúť, že študijné oddelenie fakulty alebo vysokej školy len potvrdzuje štatút študenta na žiadosti o pôžičku a žiadosť o pôžičku doručuje každý študent – žiadateľ o pôžičku individuálne a to priamo na adresu fondu. Tlačivo žiadosti o pôžičku je zverejnené na web stránke fondu.

  

   

Slávnostné otvorenie AR 2017/2018 - povinná účasť pre 1. roč. Bc. štúdia

19.9.2017

Slávnostné otvorenie akademického roka 2017/2018 sa uskutoční v pondelok 25.septembra 2017 o 11.00 h v Aule Maxima.

Účasť pre študentov 1. roč. bakalárskeho štúdia je povinná, v čase 10:50-12:20 budú mať prerušenú výučbu.

  

 

Pokyny pre zápis študentov 1. ročníka FEI v ZS 2017/2018 na anglický jazyk

12.9.2017

Zápis začína 13.9.2017!

Pri výbere hodín v rozvrhu si:

       - študenti, ktorí končili SOŠ, vyberajú predmet Amp,

       - študenti, ktorí končili GYMNÁZIUM, vyberajú predmet Ap,

a to v dňoch a časoch, ktoré im vyhovujú podľa rozvrhu a nekolidujú s inými predmetmi. Študenti FEI vyšších ročníkov, ktorí opakujú predmet AJ, sa zapíšu na deň a čas, ktorý nekoliduje s ich rozvrhom.

Študenti, ktorí maturovali na úrovni C1, si po predložení maturitného vysvedčenia môžu dať uznať predmet Anglický jazyk u vedúcej Katedry jazykov, Dr. Janky Pavlovovej, počas prvých dvoch týždňov výučby.

V prípade otázok kontaktujte tajomníčku KJ TU Mgr. Olgu Leškovú, olga.leskova@tuke.sk, Vysokoškolská 4, 1. poschodie, miestnosť 173.

 

 

Zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium

29.8.2017

V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové  pobyty v letnom semestri akademického roka 2017/2018.

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 31. októbra 2017 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť  realizovať v rámci letného semestra akademického roka 2017/2018. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Od roku 2017 sú platné nové podmienky Národného štipendijného programu, ktoré sa týkajú tak uchádzačov o štipendium s trvalým pobytom na Slovensku, ako aj uchádzačov zo zahraničia.

Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o VŠ, napr. na SAV) a postdoktorandov pôsobiacich na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách s trvalým pobytom na Slovensku na pokrytie životných nákladov na študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (magisterské/inžinierske/doktorské štúdium), študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas doktorandského štúdia alebo na výskumný pobyt pre postdoktorandov na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnej organizácii. Základné informácie o programe nájdete v priloženom letáku. Podrobné informácie o programe môžu uchádzači získať na oficiálnej webovej stránke programu www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

V prípade otázok, týkajúcich sa Národného štipendijného programu, sa môžete obrátiť priamo aj na administrátorov tohto programu – Silvia Kotuličová (silvia.kotulicova@saia.sk), uchádzači o štipendium s trvalým pobytom na Slovensku; Lukáš Marcin (lukas.marcin@saia.sk), uchádzači o štipendium zo zahraničia.

  

  

OZNAM pre študentov 1. ročníka

23.8.2017

Preukaz študenta (ISIC) si môžete vyzdvihnúť v čase stránkových hodín na študijnom oddelení Fakulty elektrotechniky a informatiky - 2. poschodie Letná 9, Košice.

Pripomíname povinnosť prihlásiť sa cez IS MAIS na konkrétny šport a do rozvrhu na povinný predmet Telesná výchova týždeň pred začiatkom výučby a najneskôr do konca prvého týždňa výučby. V prípade nejasností sa obráťte na garanta TV za FEI - Mgr. Petra Hančina, Katedra telesnej výchovy, Vysokoškolská ul. 4, Košice.
http://ktv.tuke.sk/

  

 

Zápis do ďalšieho obdobia štúdia v ak. r. 2017/2018

Kolá na zápis do rozvrhu na školský rok 2017/2018

27.4.2017, 12.7.2017

Kolá podávania požiadaviek na zápis predmetov a do rozvrhu na akademický rok 2017/2018

Opakovaný predmet - Numerická matematika, pravdepodobnosť a matematická štatistika bude vyučovaný v ZS 2017/2018

 

 

Zápis do 1. roku štúdia v ak. r. 2017/2018

Ukončenie štúdia a odovzdávanie dokladov pre bakalárske štúdium

Zápis do 1.ročníka bakalárskeho štúdia pre zahraničných študentov

Ukončenie štúdia a promócie pre inžinierske štúdium

Rozhodnutie o prijatí na Bc. štúdium FEI TUKE

3.5.2017

Dekan fakulty sa rozhodol prijať na štúdium do prvého ročníka bakalárskeho stupňa v akademickom roku 2017/2018 všetkých uchádzačov, ktorí si podali prihlášku na FEI TU v Košiciach.

 

 

Štátne skúšky - inžinierske štúdium

Štátne skúšky - bakalárske štúdium

Projekt Sokratov inštitút – ponuka pre akademický rok 2017/2018

24.3.2017

Technická univerzita vo Zvolene a Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica realizujú od roku 2012 pre nadaných vysokoškolákov a mladých ľudí do 32 rokov rôznych študijných odborov projekt Sokratov inštitút. Jeho cieľom je podpora medziodborovej spolupráce, diskusie s odborníkmi z praxe na rôzne témy, získavanie skúseností a zručností v rôznych oblastiach.

Uzávierka prihlášok je do 30.4.2017.

Viac informácií nájdete tu.

 

 

OZNAM PRE ŠTUDENTOV 2. ROČNÍKA -Ing.

9.3.017

OZNAM PRE ŠTUDENTOV 2. ROČNÍKA -Ing., ktorí absolvujú predmet Pracovné a obchodné právo:

Test z predmetu Pracovné a obchodné právo bude sprístupnený na stránke https://moodle.fei.tuke.sk .  Na moodle je potrebné sa prihlásiť pomocou jedinečného loginu a hesla (LDAP) a následne sa prihlásiť do kurzu Pracovné a obchodné právo (PaOP), ktorý sa nachádza v kolónke  EXTERNÉ (KURZY / Externé / PaOP). Prihlasovací kľúč do kurzu je : pravo

Test bude otvorený dňa 15.3.2017 o 10,00 hod.

Čas na vypracovanie testu je 25 min. a každý študent má len jeden pokus (je odporúčané priebežné ukladanie tlačidlom “Uložiť bez odoslania“ , ktoré sa nachádza pod testom, po vypracovaní testu test odoslať tlačidlom “Odoslať všetko a ukončiť“).

 

HESLO DO TESTU: PRAVNIK

Ďalší (náhradný) termín je 22.3.2017 o 10, 00 hod.

 

Pokyny k vypracovaniu testu:

Test obsahuje 2 typy otázok:

 • Otázky s jednou správnou odpoveďou,
 • Otázky s výberom viacerých možností - môže byť jedna správna, resp. viacero správnych ( postačí jedna nesprávna odpoveď a otázka je za 0 bodov).

Počet otázok je 50, každá správna odpoveď je za 2 body.

Prajem Vám úspešné spracovanie testu.

                                                                                                                               JUDr. Mária Girmanová Homzová

 

 

Kurz z oblasti projektového riadenia

24.2.2017

Spoločnosť B2Cognitus ponúka študentom TUKE možnosť bezplatného absolvovania kurzu z oblasti projektového riadenia.

Záujemca može získať znalosti z:

Záujem prosím nahlásiť na lubmir.bena@tuke.sk do 1.3.2017.

 

 

Štipendiá francúzskej vlády na akademický rok 2017/2018

17.1.2016

Aktuálna ponuka štipendií francúzskej vlády na akademický rok 2017/2018 pre študentov všetkých študijných odborov, bližšie informácie nájdete tu.

Uzávierka na žiadosti o štipendium je 28. február 2017. Požaduje sa znalosť francúzskeho alebo anglického jazyka na úrovni B2.

 

 

Kolá na zápis do rozvrhu na letný semester 2016/2017

20.1.2017

Pripomíname, že zápis do rozvrhu je povinnosťou všetkých denných aj externých študentov 1. a 2. stupňa. Výnimkou sú študenti 1. ročníka bakalárskeho štúdia, ktorí sa prihlasujú iba na Telesnú výchovu II. Všetky povinné predmety prvákom bakalárom budú zapísané do plánov na študijnom oddelení. Všetky ostatné rozvrhové jednotky pre ostatné ročníky sa pripravujú na garantujúcich katedrách. Postupne sú zverejňované aj pred otvorením kola pre študentov. Vzhľadom na zložitosť tvorby nie vždy je možné zistiť kolízie, príp. neexistenciu prestávky na obed pre každú kombináciu možností. Prosíme študentov a učiteľov o spoluprácu, aby nahlásili čím skôr zistené kolízie či iné problémy s rozvrhom ešte pred spustením kola pre študentov na príslušné katedry.

Termíny kôl pre predmety zabezpečované FEI, EkF, KSV a KJ TUKE:

6. kolo - 25.01.2017 od 10.00 hod. - 03.02.2017 do 10.00 hod.

Zápisy do rozvrhov budú uzávierkou 6. kola v rozhraní študent zafixované. Žiadame študentov, aby si rozvrh urobili včas a dôsledne. Presun študenta medzi skupinami a celých rozvrhových jednotiek po uzavretí kola rozvrhu nie je povolené ani študentom a ani vyučujúcim.

7. kolo - 07.02.2017 od 10.30 hod. - 17.02.2017 do 10.00 hod. - dohlásenie sa kvôli kolíziám a na opakované predmety a na prípravné kurzy cudzieho jazyka.

Zápis študentov do rozvrhu na TV II - 06.02.2017 od 12.00 hod. do 25.02.2017 22.00 hod.


Otázky alebo problémy je potrebné riešiť osobne alebo elektronicky odosielať iba cez univerzitné študentské mailové adresy (čo najpresnejšie popísané, meno a priezvisko, stupeň, ročník, program, kód predmetu, názov predmetu, systémová chyba Mais, presný popis ako a kde sa vyskytla...) a adresovať:

k systému MAIS na mais@helpdesk.tuke.sk na ÚVT,

k predmetom a plánom a rozvrhom na katedry

 • KKUI-frantisek.babic@tuke.sk,
 • KPI – miroslav.binas@tuke.sk,martina.dragosekova@tuke.sk,
 • KEMT - ludmila.macekova@tuke.sk,pavol.galajda@tuke.sk,
 • KEM - gabriela.breckova@tuke.sk,peter.bober@tuke.sk,
 • KEE –marek.pavlik@tuke.sk,
 • KMTI -monika.molnarova@tuke.sk, anna.grincova@tuke.sk,
 • KF -zuzana.gibova@tuke.sk,maria.hutnikova@tuke.sk,
 • KTPE-iveta.tomcikova@tuke.sk, tibor.vince@tuke.sk,
 • KTE-lubomir.livovsky@tuke.sk,pavol.cabuk@tuke.sk)

KSV, KJ a KTV sú uvedené v rozhraní mais na úvodnej stránke pod
záložkou Práva, k legislatíve na Študijné oddelenie FEI.

 

 

Zápisy študentov v ak. roku 2016/2017

Kolá zápisu predmetov 2016/17

24.06.2016, 16.06.2016

Kolá podávania požiadaviek na zápis predmetov a do rozvrhu na akademický rok 2016/2017
Update: Opakovaný predmet Fyzika II. bude vyučovaný v ZS 2016/2017.

  

  

Prospechové a odborové štipendiá FEI TUKE

21.11.2016

Zoznam študentov denného štúdia, ktorým bolo pridelené "motivačné štipendium za vynikajúce výsledky" v ak. r. 2016/2017 (podľa §3 ods. 2 písm. b)
- Bc. štúdium
- Ing. štúdium

Zoznam študentov denného štúdia, ktorým bolo pridelené "odborové štipendium" v ak.r. 2016/2017 (podľa §3 ods. 2 písm. a)
- Bc. štúdium
- Ing. štúdium

Študentom s priznanými štipendiami  blahoželáme. Zároveň ich vyzývame, aby najneskôr do 28.11.2016 prišli nahlásiť na študijné oddelenie čísla účtov.

  

  

Dekanské voľno 18.11.2016

14.11.2016

Dekan FEI TUKE udeľuje dňa 18.11.2016 (piatok) dekanské voľno pre študentov všetkých stupňov štúdia.

  

  

Oznam o slávnostnej imatrikulácii 2016

10.11.2016

Imatrikulácia novoprijatých bakalárov 25.11.2016

Bližšie informácie nájdete tu

 

 

Študentská anketa: Hodnotenie kvality vzdelávania na TUKE

13.10.2016

Študentská anketa: Hodnotenie kvality vzdelávania na TUKE – možnosť výhry 5x100 Eur – do 31.10.2016

 

 

Anketa pre študentov prijatých do 1. ročníka Bc. štúdia

Úradné hodiny na študijnom oddelení zrušené

21.9.2016

Dňa 27.09.2016 budú úradné hodiny na študijnom oddelení zrušené. Ďakujeme za pochopenie.

 

 

Slávnostné otvorenie akademického roka

13.9.2016

Dňa 19.9.2016 (pondelok) o 11:00 sa v Aule Maxima uskutoční slávnostné otvorenie akademického roka 2016/2017. Na základe rozhodnutia Vedenia TUKE

bude prerušená výučba v 1. roč. bakalárskeho štúdia od 10:50 do 12:20 hod.

Účasť študentov 1. roč. Bc. štúdia na slávnostnom otvorení je povinná.

  

  

Úradné hodiny na študijnom oddelení zrušené

12.9.2016

Dňa 16.09.2016 budú úradné hodiny na študijnom oddelení zrušené. Ďakujeme za pochopenie.

 

 

Pokyny pre zápis študentov 1. ročníka FEI v ZS 2016/2017 na anglický jazyk

12.9.2016

Zápis sa začína 12.9.2016 o 12,00 !

 

Pri výbere hodín v rozvrhu si:

- študenti, ktorí končili SOŠ, vyberajú predmet Amp,

- študenti, ktorí končili GYMNÁZIUM, vyberajú predmet Ap,

a to v dňoch a časoch, ktoré im vyhovujú podľa rozvrhu a nekolidujú s inými predmetmi.

Niektorí študenti majú podľa rozvrhu k dispozícii viac možností, niektorí len jednu. Jednotlivé dni a časy v rozvrhu sú prednostne určené študentom podľa nasledujúcej tabuľky.

 

Deň

Čas

Prednostne určené pre odbory:

Pondelok

7,30

Inf, PM+IS

Pondelok

9,10

Inf, PM+IS

Utorok

7,30

HI, AES, PE, TvAE

Utorok

9,10

PM+IS

Streda

7,30

EE, PS, PM+IS, Inf,

Streda

9,10

EE, PS, PM+IS, Inf

Streda

13,30

EE, PS, Inf, PM+IS

Štvrtok

13,30

HI, AES, PE, TvAE, EE, PS

 

 

Kolá zápisu predmetov 2016/17

24.06.2016, 16.06.2016

Kolá podávania požiadaviek na zápis predmetov a do rozvrhu na akademický rok 2016/2017
Update: Opakovaný predmet Fyzika II. bude vyučovaný v ZS 2016/2017.

Zápis do 1. roku štúdia v ak. r. 2016/2017

Ukončenie Bc. štúdia 2015/2016

21.06.2016

Ukončenie bakalárskeho štúdia 2015/2016 - odovzdávanie dokladov podľa študijných programov

Študentská anketa

04.05.2016

Vyjadrite svoj názor v študentskej ankete a vyhrajte - len do 15.5.2016!   

Štátne skúšky - bakalárske štúdium

Workshop pre študentov - Riadenie projektov

19.04.2016

Tím 2BCognitus organizuje dňa 21. apríla o 17:00 v priestoroch na Letnej 27 workshop s témou Riadenie projektov na vysokých školách. Workshop bude viesť Ing. Rudolf Christopher Takáč, ktorý študentom predstaví praktický návod a tipy na to, ako lepšie a efektívnejšie viesť projekty, s ktorými prichádzajú do styku počas štúdia.

Rozvrhy hodín na LS 2015/2016

Doplňujúce pedagogické štúdium

03.05.2016

Možnosť absolvovania doplňujúceho pedagogického štúdia pre študentov TUKE.

Pravidelný vedomostný kvíz

13.04.2016, 19.11.2015

Pravidelný vedomostno-zábavný quiz pre študentov a zamestnancov TUKE, vo Face Clube!

Akcia Rakúsko - Slovensko: otvorenie výzvy

15.01.2016

Akcia Rakúsko - Slovensko: otvorenie výzvy na podávanie žiadostí
V rámci programu Akcia Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku, a to v nasledujúcich kategóriách:

 • Štipendiá Ernsta Macha Akcie pre doktorandov,
 • Výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov,
 • Štipendiá Akcie pre diplomantov,
 • Štipendiá Akcie na letné jazykové školy (o štipendiá na letné jazykové školy sa v roku 2016 môžu uchádzať uchádzači z humanitných odborov).

Podrobnosti o programe môžu záujemcovia nájsť na stránke www.aktion.saia.sk, pričom záujemca môže využiť aj konzultácie a poradenstvo v 5 pracoviskách SAIA na Slovensku.

Test z predmetu Pracovné a obchodné právo

16.03.2016

OZNAM PRE ŠTUDENTOV 2. ROČNÍKA - Ing., ktorí absolvujú predmet Pracovné a obchodné právo:

Na úvod sa ospravedlňujem za technické problémy, kvôli ktorým ste nemohli komfortne absolvovať test. Test bude znovu otvorený dňa 17.3.2016 od 10:00 do 11:00 hod. (test je potrebné otvoriť najneskôr 10:35, nakoľko sa o 11:00 uzatvára)

Test z predmetu Pracovné a obchodné právo bude sprístupnený na stránke https://moodle.fei.tuke.sk. Na moodli je potrebné sa prihlásiť pomocou jedinečného loginu a hesla (LDAP) a následne sa prihlásiť do kurzu Pracovné a obchodné právo, ktorý sa nachádza v kolónke EXTERNÉ (KURZY / Externé / Pracovné a obchodné právo). Prihlasovací kľúč do kurzu je: pravo (do kurzu je potrebné sa prihlásiť už pred termínom testu, keď po zadaní kľúča prehliadač nereaguje, je potrebné reštartovať prehliadač). Test bude otvorený dňa 16.3.2016 od 10:00 do 11:00 hod. (test je potrebné otvoriť najneskôr 10:35, nakoľko sa o 11:00 uzatvára). Čas na vypracovanie testu je 25 min. a každý študent má len jeden pokus (po vypracovaní testu je potrebné kliknúť na tlačidlo "Ďalší", ktoré sa nachádza pod testom a následne test odoslať tlačidlom "Odoslať všetko a ukončiť").

HESLO DO TESTU: PRAVNIK
Ďalší (náhradný) termín je 23.3.2016 o 10:00 hod.

Pokyny k vypracovaniu testu:
Test obsahuje 2 typy otázok:

 • Otázky s jednou správnou odpoveďou
 • Otázky s výberom viacerých možností - môže byť jedna správna, resp. viacero správnych (postačí jedna nesprávna odpoveď a otázka je za 0 bodov).

Počet otázok je 50, každá správna odpoveď je za 2 body.
Prajem Vám úspešné spracovanie testu.

JUDr. Mária Girmanová Homzová

Dekanské voľno 24. a 29.3.2016

08.03.2016

Dekan FEI TUKE udeľuje v dňoch 24.3.2016 (štvrtok) a 29.3.2016 (utorok) dekanské voľno pre študentov všetkých stupňov štúdia.Výuka dňa 6.4.2016 (streda) bude prebiehať podľa piatkového rozvrhu.

Dekanské voľno 4.3.2016

03.03.2016

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach v súvislosti s voľbami do Národnej rady SR  u d e ľ u j e   dekanské voľno všetkým študentom FEI TU na  piatok 4. marca 2016.

Slávnostné otvorenie Zimnej univerziády 2016

11.02.2016

Vážení študenti, pozývame Vás na slávnostné otvorenie Zimnej univerziády, ktoré sa uskutoční v pondelok, 15. 2. 2016 o 12:00 h sa v Aule Maxima za prítomnosti ministra školstva, primátora Košíc, prezidenta SAUŠ a ďalších významných hostí. Súčasťou otváracieho ceremoniálu bude aj zaujímavý kultúrny program. Tešíme sa na Vašu účasť.

Kolá na zápis do rozvrhu na LS 2015/2016

11.01.2016

Kolá na zápis do rozvrhu na letný semester 2015/2016
Pripomíname, že zápis do rozvrhu je povinnosťou všetkých denných aj externých študentov 1. a 2. stupňa. Výnimkou sú študenti 1. ročníka bakalárskeho štúdia, ktorí sa prihlasujú iba na Telesnú výchovu II. Všetky povinné predmety prvákom bakalárom budú zapísané do plánov na študijnom oddelení.
Všetky ostatné rozvrhové jednotky pre ostatné ročníky sa pripravujú na garantujúcich katedrách. Postupne sú zverejňované aj pred otvorením kola pre študentov. Vzhľadom na zložitosť tvorby nie vždy je možné zistiť kolízie, príp. neexistenciu prestávky na obed pre každú kombináciu možností. Prosíme študentov a učiteľov o spoluprácu, aby nahlásili čím skôr zistené kolízie či iné problémy s rozvrhom ešte pred spustením kola pre študentov na príslušné katedry.

Termíny kôl pre predmety zabezpečované FEI, EkF, KSV a KJ TUKE:
6. kolo - 25.01.2016 od 10.00 hod. - 05.02.2016 do 10.00 hod.

Zápisy do rozvrhov budú uzávierkou 6. kola v rozhraní študent zafixované. Žiadame študentov, aby si rozvrh urobili včas a dôsledne. Presun študenta medzi skupinami a celých rozvrhových jednotiek po uzavretí kola rozvrhu nie je povolené ani študentom a ani vyučujúcim.

7. kolo - 09.02.2016 od 10.30 hod. - 19.02.2016 do 10.00 hod. - dohlásenie sa kvôli kolíziám a na opakované predmety a na prípravné kurzy cudzieho jazyka.

Zápis študentov do rozvrhu na TV II - 08.02.2016 od 12.00 hod. do 27.02.2016 22.00 hod.

Otázky alebo problémy je potrebné riešiť osobne alebo elektronicky odosielať iba cez univerzitné študentské mailové adresy (čo najpresnejšie popísané, meno a priezvisko, stupeň, ročník, program, kód predmetu, názov predmetu, systémová chyba Mais, presný popis ako a kde sa vyskytla...) a adresovať:

 • k systému MAIS na mais@helpdesk.tuke.sk na ÚVT,
 • k predmetom a plánom a rozvrhom na katedry (KKUI - frantisek.babic@tuke.sk, KPI - ivana.mackova@tuke.sk, marek.paralic@tuke.sk, KEMT - ludmila.macekova@tuke.sk, pavol.galajda@tuke.sk, KEM - gabriela.breckova@tuke.sk, peter.bober@tuke.sk, KEE - marek.pavlik@tuke.sk, KMTI - monika.molnarova@tuke.sk, anna.grincova@tuke.sk, KF - zuzana.gibova@tuke.sk, maria.hutnikova@tuke.sk, KTPE - iveta.tomcikova@tuke.sk, tibor.vince@tuke.sk, KTE - lubomir.livovsky@tuke.sk, pavol.cabuk@tuke.sk, michal.jurcisin@tuke.sk
 • KSV, KJ a KTV sú uvedené v rozhraní mais na úvodnej stránke pod záložkou Práva,
 • k legislatíve na Študijné oddelenie FEI.

Vyjadrite svoju mienku o vašej budúcej kariére

Zabezpečenie skúškového obdobia ZS 2015/2016

 
 
Visitor :: Login ::