Študijní poradcovia pre bakalárske štúdium

 

Úloha študijného poradcu

  • informovať študentov o štruktúre príslušného študijného programu, o možnostiach voľby predmetov a poskytovať im konzultácie pri zostavovaní ich osobných učebných plánov
  • upozorňovať vedenie fakulty na prípadné problémy vo výchovnovzdelávacom procese
  • spolupracovať so študijným oddelením fakulty pri riešení študijných záležitostí študentov fakulty
  • podľa potreby urobiť stretnutie študentov so študijným poradcom.

Poradcovia

Technológie v automobilovej elektronike Ing. Pavol Cabúk, PhD.
Smartelektronika prof. Ing. Linus Michaeli, DrSc.
Elektroenergetika Ing. Jaroslav Džmura, PhD.
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov doc. RNDr. Mária Kovaľaková, PhD.
Automatizované elektrotechnické systémy prof. Ing. Daniela Perduková, PhD.
Informatika Ing. Marek Paralič, PhD.
Inteligentné systémy prof. Ing. Peter Sinčák, CSc.
Hospodárska informatika prof. Ing. Ján Paralič, PhD.
Počítačové modelovanie RNDr. Anna Grinčová, PhD.
Priemyselná elektrotechnika Ing. Anna Hodulíková, PhD.
Multimediálne komunikačné technológie prof. Ing. Linus Michaeli, DrSc.
 
 
Visitor :: Login ::