Študijní poradcovia pre inžinierske štúdium

 

Úloha študijného poradcu

  • informovať študentov o štruktúre príslušného študijného programu, o možnostiach voľby predmetov a poskytovať im konzultácie pri zostavovaní ich osobných učebných plánov
  • upozorňovať vedenie fakulty na prípadné problémy vo výchovnovzdelávacom procese
  • spolupracovať so študijným oddelením fakulty pri riešení študijných záležitostí študentov fakulty
  • podľa potreby urobiť stretnutie študentov so študijným poradcom.

Poradcovia

Počítačové modelovanie RNDr. Anna Grinčová, PhD.
Inteligentné systémy prof. Ing. Peter Sinčák, CSc.
Elektroenergetika Ing. Jaroslav Džmura, PhD.
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov doc. RNDr. Mária Kovaľaková, PhD.
Elektrotechnické systémy prof. Ing. Jaroslav Dudrik, PhD.
Multimediálne komunikačné technológie doc. Ing. Pavol Galajda, CSc.
Smartelektronika doc. Ing. Pavol Galajda, CSc.
Informatika Ing. Marek Paralič, PhD.
Hospodárska informatika prof. Ing. Ján Paralič, PhD.
Technológie v automobilovej elektronike Ing. Ľubomír Livovský, PhD.
Priemyselná elektrotechnika Ing. Anna Hodulíková, PhD.
 
 
Visitor :: Login ::