Fakulta elektrotechniky a informatiky
 
 

Aktuality

 

Noví docenti na FEI TUKE

20.5.2018

Dňa 4.5. 2018 si na zasadnutí Vedeckej rady TUKE prevzali od p. rektora dekréty o udelení titulu docent (na fotografii zľava): doc. Ing. Jaroslav Petráš, PhD. a doc. RNDr. Jozef Kravčák, PhD.  Na snímke chýba novomenovaný doc. Ing. Anton Baláž, PhD. Všetci traja novomenovaní docenti mali habilitačné prednášky a obhajoby habilitačných prác na VR FEI TUKE dňa 21.3. 2018.

  

Nový profesor na FEI TUKE

11.7.2017

Dňa 18.05.2017 si prevzali z rúk prezidenta menovací dekrét noví vysokoškolskí profesori, medzi ktorými bol aj  prof. Ing. Pavol Galajda, CSc. (na obrázku vľavo) z našej FEI TUKE, ktorý bol menovaný za profesora v študijnom odbore „telekomunikácie“.

  

  

Týždeň vedy a techniky na Slovensku rok 2017

8.11.2017

 

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR vyhlásilo na Slovensku „Týždeň vedy a techniky na Slovensku“. Na TUKE sa v rámci tohto týždňa dňa 6.11.2017 uskutočnila súťaž o najlepšiu doktorandskú prácu, kde svoje práce prezentovali denní doktorandi z jednotlivých fakúlt TUKE.

Práce boli hodnotené po obsahovej - vedeckej stránke, aj po stránke kvality a dizajnu. Komisia vybrala z 18-ich prezentovaných prác 4 najlepšie.

Po vedeckej stránke bola jednou z dvoch najlepších prác na TUKE vyhodnotená práca doktoranda FEI TUKE, Ing. Róberta Žatkoviča (KEM) na tému: Výkonový vysokofrekvenčný DC/DC menič s mäkkým spínaním pri plnom rozsahu zaťaženia, pod vedením školiteľa prof. Ing. Jaroslava Dudrika, PhD.

 

  

 

Dunajský nadnárodný program 2. výzva

10.5.2017

Dunajský nadnárodný program sa pripravuje na vyhlásenie 2. výzvy na podporu projektov.

Všetky ďalšie potrebné informácie k výzve sú zverejnené na stránke programu: http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/second-call-for-proposals

Prezentácie z národných informačných dní k výzve organizovaných Úradom vlády SR v marci a februári 2017 sú zverejnené na stránke: http://www.danube.vlada.gov.sk/druha-vyzva/ 

 

Na stránke http://www.danube.vlada.gov.sk/18706-sk/dokumenty/ je zverejnená Príručka pre žiadateľa a Implementačná príručka v slovenskom jazyku.

  


  

Noví docenti na FEI TUKE

11.4.2017

Dňa 7.4.2017 si na zasadnutí Vedeckej rady TUKE prevzali dekréty o udelení titulu docent (na fotografii zľava):

  

  • doc. Dr. Ing. Bystrík Dolník;
  • doc. Ing. Milan Guzan, PhD.;
  • doc. RNDr. Mária Kladivová, PhD.;
  • doc. Ing. Ján Papaj, PhD.;
  • doc. RNDr. Slavomír Gabáni, PhD.

  

Nový profesor na FEI TUKE

9.1.2018

Dňa 4.12.2017 si prevzali z rúk prezidenta SR menovací dekrét noví vysokoškolskí profesori, medzi ktorými bol aj  prof. RNDr. Ján Ziman, CSc. , ktorý bol bol menovaný za profesora v študijnom odbore „fyzikálne inžinierstvo“. Pri tejto príležitosti prijal dňa 15.12. 2017 novovymenovaných profesorov na TUKE pán rektor, prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. Na fotografii je prof. RNDr. Ján Ziman, CSc. z našej FEI TUKE druhý sprava.