Od roku 1969 po súčasnosť

20.9.2019

Krátky film o fakulte k 50.výročiu založenia zobrazujúci hlavné míľniky našej histórie, súčasnosť a názory našich absolventov. Všetky úspechy fakulty sú výsledkom dlhoročnej snahy a zodpovednej práce našich pedagógov, zamestnancov a aj študentov. V tomto úsilí nám poskytujú významnú podporu aj naši domáci a zahraniční partneri z akademického a priemyselného prostredia. Ďakujeme!

 

   

 

Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach oslavuje 50. výročie vzniku

18.9.2019

Rok 2019 sa nesie v znamení 50. výročia založenia Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) Technickej univerzity v Košiciach (TUKE). Fakulta si ho pripomenie slávnostným programom 19. septembra.

Fakulta prešla dlhú cestu pod relatívne šťastnou hviezdou a sprostredkovala vzdelanie desiatkam tisícov absolventov v rôznych študijných programoch elektrotechniky a informatiky. Dynamiku vývoja i zmien počas relatívne krátkeho času azda najlepšie vystihuje zmena názvu z Elektrotechnickej fakulty na Fakultu elektrotechniky a informatiky pred 25 rokmi. Fakulta dospela a bola schopná prijať nové výzvy, ktoré priniesla prebiehajúca informačná revolúcia.

„Základné poslanie fakulty sa ani dnes nemení. Sme a chceme byť oporou svojim študentom počas štúdia i počas ich celého aktívneho života, sme a chceme byť tvoriví a moderní v získavaní a poskytovaní najnovších poznatkov spoľahliví a praktickí vo vzťahoch s partnermi. Zvýšili sme náš vedecký a výskumný potenciál, poskytujeme vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch štúdia, úspešne sme prešli evaluáciami, s pomocou štrukturálnych fondov EÚ sme obnovili naše laboratóriá, rozširujeme okruh partnerov. Dlhodobo potvrdzujeme naše stabilné postavenie v štruktúre vysokoškolského vzdelávania, vedy a výskumu na Slovensku i vo svete,“ hovorí dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.

Aj keď má fakulta bohatú históriu a rad úspechov, denno-denne je nútená porovnávať sa nielen s univerzitami na Slovensku a v Čechách, ale súperiť s tisíckami univerzít a vysokých škôl na celom svete. V rámci medzinárodných rankingov sa umiestňuje v tisícke najlepších škôl na svete.

Absolventi FEI TUKE patria medzi najžiadanejších, čo potvrdzujú nielen portály zamestnávateľov, ale i štatistiky, zverejňované úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Taktiež to potvrdzuje množstvo absolventov, ktoré sa úspešne zapája pri vzdelávaní, výskume, vývoji a výrobe vo firmách a inštitúciách po celom svete, kde sú prinajmenšom rovnocennými v konkurencii s domácimi absolventami, ak nie lídrami tímov. Firmy sa o nich intenzívne uchádzajú ešte počas štúdia. Fakulta otvára svoje brány okrem študentov aj partnerským inštitúciám a firemným spoločnostiam.

Slávnostný večer pri príležitosti osláv 50. výročia Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach sa uskutoční vo štvrtok 19. septembra 2019 o 18. hodine v Dome umenia v Košiciach.

Krátka tlačová beseda bude o 17. hodine na 2. poschodí Domu umenia. Pre zástupcov médií budú k dispozícii:

  • prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD. - dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky TUKE
  • prof. Ing. Alena Pietriková, CSc. - prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium
  • doc. Ing. Mária Gamcová, PhD. - prodekanka pre propagáciu fakulty a zahraničné vzťahy
  • doc. Ing. Ľubomír Beňa, PhD. - prodekan pre bakalárske a inžinierske štúdium
  • doc. Ing. František Babič, PhD. - prodekan pre rozvoj a vonkajšie vzťahy
 
 
 

   

   

 

Štipendiá na akademický rok 2019/2020

21.10.2019

     

Získaj 1000 EUR len preto, že sa rozhodneš pre FEI!

V akademickom roku 2019/2020 získalo cca 15 % najlepších študentov FEI TUKE motivačné odborové štipendium vo výške 1000 EUR. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR takto každoročne podporuje študentov, ktorí si vyberú tzv. perspektívny študijný odbor. V rámci študijných odborov na FEI TUKE boli do tejto skupiny zaradené všetky odbory bakalárskeho a inžinierskeho štúdia. Celková čiastka odborového štipendia pre FEI TUKE činila 371 000 EUR.

Navyše, ministerstvo podporilo formou prospechového štipendia študentov FEI TUKE s vynikajúcimi výsledkami v oblasti štúdia, výskumu a vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti. Celková čiastka prospechového štipendia 122 000 EUR bola rozdelená medzi 10 % študentov s najlepšími výsledkami.

     

 

Minebea prichádza do Košíc

22.6.2018