Príhovor dekana Fakulty elektrotechniky a informatiky
 Technickej univerzity Košice ( FEI TUKE )

27.3.2020

Náročné obdobie, ktorým v súčasnosti prechádzame nás vedie k tomu, aby sme hľadali opatrenia, ktoré by viedli k fungovaniu fakulty vo všetkých oblastiach jej života. Po niekoľkých rokovaniach  Kolégia dekana, ktoré prebiehajú formou videokonferencie, s využitím dostupných technických prostriedkov (webex, skype, teams a pod.) sme prijali závery ďalšieho postupu ukončenia LS ak.r.2019/2020. Hlavným komunikačným prostredím dištančnej formy štúdia bude platforma WEBEX.  Cieľom postupu, ktorý je prezentovaný nižšie je zabezpečiť dôstojné ukončenie tohto akademického roku a pritom zabezpečiť maximálnu ochranu zdravia našich študentov a zamestnancov. Želajme si všetci, aby sme v zdraví úspešne zvládli situáciu, ktorou žije nielen celé Slovensko, ale aj celý svet.

Liberios Vokorokos
Postup FEI TUKE na ukončenie LS 2019/2020Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity
v Košiciach oslavuje 50. výročie vzniku

18.9.2019

 

   

   

 

Štipendiá na akademický rok 2019/2020

21.10.2019

     

Získaj 1000 EUR len preto, že sa rozhodneš pre FEI!

V akademickom roku 2019/2020 získalo cca 15 % najlepších študentov FEI TUKE motivačné odborové štipendium vo výške 1000 EUR. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR takto každoročne podporuje študentov, ktorí si vyberú tzv. perspektívny študijný odbor. V rámci študijných odborov na FEI TUKE boli do tejto skupiny zaradené všetky odbory bakalárskeho a inžinierskeho štúdia. Celková čiastka odborového štipendia pre FEI TUKE činila 371 000 EUR.

Navyše, ministerstvo podporilo formou prospechového štipendia študentov FEI TUKE s vynikajúcimi výsledkami v oblasti štúdia, výskumu a vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti. Celková čiastka prospechového štipendia 122 000 EUR bola rozdelená medzi 10 % študentov s najlepšími výsledkami.

     

 

Archív hlavných aktualít

  

 

   Archív starších aktualít

  

 

Uplatnenie absolventov FEI

19.6.2018

 

Spoločnosť Profesia zostavila už 11. rebríček verejných vysokých škôl a ich fakúlt na základe záujmov zamestnávateľov o životopisy absolventov. Potvrdil sa neustále stúpajúci záujem o našich absolventov a výsledkom je 3. miesto našej fakulty. Na Slovensku je 118 fakúlt vysokých škôl.

 

  

      

   

V nasledujúcej tabuľke sú oblasti, v ktorých je najlepšie uplatnenie absolventov v rámci Slovenska. Údaje zverejnilo v ISCP Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Fakulta poskytuje vzdelávanie vo väčšine z nich.

      

 

  

   

 

 
 
Visitor :: Login ::