Fakulta elektrotechniky a informatiky
 
 

Aktuality

 

Slávnostné otvorenie AR 2017/2018 - povinná účasť pre 1. roč. Bc. štúdia

19.9.2017

Slávnostné otvorenie akademického roka 2017/2018 sa uskutoční v pondelok 25.septembra 2017 o 11.00 h v Aule Maxima.

Účasť pre študentov 1. roč. bakalárskeho štúdia je povinná, v čase 10:50-12:20 budú mať prerušenú výučbu.

  

  

Úradné hodiny na študijnom oddelení zrušené

18.9.2017

Dňa 20.09.2017 budú úradné hodiny na študijnom oddelení zrušené z dôvodu zápisov študentov do nového akademického roka. Ďakujeme za pochopenie.

  

  

Pokyny pre zápis študentov 1. ročníka FEI v ZS 2017/2018 na anglický jazyk

12.9.2017

Zápis začína 13.9.2017!

Pri výbere hodín v rozvrhu si:

       - študenti, ktorí končili SOŠ, vyberajú predmet Amp,

       - študenti, ktorí končili GYMNÁZIUM, vyberajú predmet Ap,

a to v dňoch a časoch, ktoré im vyhovujú podľa rozvrhu a nekolidujú s inými predmetmi. Študenti FEI vyšších ročníkov, ktorí opakujú predmet AJ, sa zapíšu na deň a čas, ktorý nekoliduje s ich rozvrhom.

Študenti, ktorí maturovali na úrovni C1, si po predložení maturitného vysvedčenia môžu dať uznať predmet Anglický jazyk u vedúcej Katedry jazykov, Dr. Janky Pavlovovej, počas prvých dvoch týždňov výučby.

V prípade otázok kontaktujte tajomníčku KJ TU Mgr. Olgu Leškovú, olga.leskova@tuke.sk, Vysokoškolská 4, 1. poschodie, miestnosť 173.

 

  

Zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium

29.8.2017

V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové  pobyty v letnom semestri akademického roka 2017/2018.

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 31. októbra 2017 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť  realizovať v rámci letného semestra akademického roka 2017/2018. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Od roku 2017 sú platné nové podmienky Národného štipendijného programu, ktoré sa týkajú tak uchádzačov o štipendium s trvalým pobytom na Slovensku, ako aj uchádzačov zo zahraničia.

Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o VŠ, napr. na SAV) a postdoktorandov pôsobiacich na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách s trvalým pobytom na Slovensku na pokrytie životných nákladov na študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (magisterské/inžinierske/doktorské štúdium), študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas doktorandského štúdia alebo na výskumný pobyt pre postdoktorandov na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnej organizácii. Základné informácie o programe nájdete v priloženom letáku. Podrobné informácie o programe môžu uchádzači získať na oficiálnej webovej stránke programu www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

V prípade otázok, týkajúcich sa Národného štipendijného programu, sa môžete obrátiť priamo aj na administrátorov tohto programu – Silvia Kotuličová (silvia.kotulicova@saia.sk), uchádzači o štipendium s trvalým pobytom na Slovensku; Lukáš Marcin (lukas.marcin@saia.sk), uchádzači o štipendium zo zahraničia.

   

   

Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku v akademickom roku 2017/2018

23.8.2017

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že od augusta 2017 si študenti môžu podať žiadosť o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania. Novelou zákona o Fonde na podporu vzdelávania pribudli termíny na predkladanie žiadostí o pôžičku, prvý termín je do 15. septembra, druhý termín do 31. októbra. Podrobné informácie sa nachádzajú v Ozname o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku.

 Pre akademický rok 2017/2018 bola výška úrokovej sadzby stanovená na 3% p. a. Študenti si môžu požiadať o pôžičky vo výške od 500 eur do 2 300 eur, študenti III. stupňa vysokoškolského štúdia maximálne do 4 500 eur.

 Tiež si Vám dovoľujeme pripomenúť, že študijné oddelenie fakulty alebo vysokej školy len potvrdzuje štatút študenta na žiadosti o pôžičku a žiadosť o pôžičku doručuje každý študent – žiadateľ o pôžičku individuálne a to priamo na adresu fondu. Tlačivo žiadosti o pôžičku je zverejnené na web stránke fondu.

  

  

OZNAM pre študentov 1. ročníka

23.8.2017

Preukaz študenta (ISIC) si môžete vyzdvihnúť v čase stránkových hodín na študijnom oddelení Fakulty elektrotechniky a informatiky - 2. poschodie Letná 9, Košice.

Pripomíname povinnosť prihlásiť sa cez IS MAIS na konkrétny šport a do rozvrhu na povinný predmet Telesná výchova týždeň pred začiatkom výučby a najneskôr do konca prvého týždňa výučby. V prípade nejasností sa obráťte na garanta TV za FEI - Mgr. Petra Hančina, Katedra telesnej výchovy, Vysokoškolská ul. 4, Košice.
http://ktv.tuke.sk/

  

 

Zápis do ďalšieho obdobia štúdia v ak. r. 2017/2018

Kolá na zápis do rozvrhu na školský rok 2017/2018

27.4.2017, 12.7.2017

Kolá podávania požiadaviek na zápis predmetov a do rozvrhu na akademický rok 2017/2018

Opakovaný predmet - Numerická matematika, pravdepodobnosť a matematická štatistika bude vyučovaný v ZS 2017/2018

  

                               

                                                  

Zápis do 1. roku štúdia v ak. r. 2017/2018

Ukončenie štúdia a odovzdávanie dokladov pre bakalárske štúdium

Zápis do 1.ročníka bakalárskeho štúdia pre zahraničných študentov

Archív starších aktualít

 
 
Visitor :: Login ::