Aktuality

 

Pokyny pre zápis študentov 2. ročníka FEI v LS 2018/2019 na opakovaný predmet Fyzika 1

Kolá na zápis do rozvrhu na letný semester 2018 /2019

9.1.2019

Pripomíname, že zápis do rozvrhu je povinnosťou všetkých denných aj externých študentov 1. a 2. stupňa. Výnimkou sú študenti 1. ročníka bakalárskeho štúdia, ktorí sa prihlasujú iba na Telesnú výchovu II. Všetky povinné predmety prvákom bakalárom budú zapísané do plánov na študijnom oddelení. Všetky ostatné rozvrhové jednotky pre ostatné ročníky sa pripravujú na garantujúcich katedrách. Postupne sú zverejňované aj pred otvorením kola pre študentov. Vzhľadom na zložitosť tvorby nie vždy je možné zistiť kolízie, príp. neexistenciu prestávky na obed pre každú kombináciu možností. Prosíme študentov a učiteľov o spoluprácu, aby nahlásili čím skôr zistené kolízie či iné problémy s rozvrhom ešte pred spustením kola pre študentov na príslušné katedry.


Termíny kôl pre predmety zabezpečované FEI, EkF, KSV a KJ TUKE:

6. kolo - 24.01.2019 od 10.00 hod. - 01.02.2019 do 10.00 hod.
Zápisy do rozvrhov budú uzávierkou 6. kola v rozhraní študent zafixované. Žiadame študentov, aby si rozvrh urobili včas a dôsledne. Presun študenta medzi skupinami a celých rozvrhových jednotiek po uzavretí kola rozvrhu nie je povolené ani študentom a ani vyučujúcim.


7. kolo - 05.02.2019 od 10.30 hod. - 13.02.2019 do 10.00 hod.

Dohlásenie sa kvôli kolíziám a na opakované predmety a na prípravné kurzy cudzieho jazyka.

Zápis študentov do rozvrhu na TV II - 04.02.2019 od 12.00 hod.


Otázky alebo problémy je potrebné riešiť osobne alebo elektronicky odosielať iba cez univerzitné študentské mailové adresy (čo najpresnejšie popísané, meno a priezvisko, stupeň, ročník, program, kód predmetu, názov predmetu, systémová chyba Mais, presný popis ako a kde sa vyskytla...) a adresovať:

k systému MAIS na mais@helpdesk.tuke.sk na ÚVT,

k predmetom a plánom a rozvrhom na katedry:

  • KKUI - anna.bicekova@tuke.sk,
  • KPI - miroslav.binas@tuke.sk, martina.dragosekova@tuke.sk,
  • KEMT - stanislav.ondas@tuke.sk, matus.pleva@tuke.sk, pavol.galajda@tuke.sk
  • KEM - gabriela.breckova@tuke.sk, peter.bober@tuke.sk,
  • KEE - marek.pavlik@tuke.sk,
  • KMTI - monika.molnarova@tuke.sk, anna.grincova@tuke.sk,
  • KF - zuzana.gibova@tuke.sk, maria.hutnikova@tuke.sk,
  • KTPE - iveta.tomcikova@tuke.sk, tibor.vince@tuke.sk,
  • KTE - lubomir.livovsky@tuke.sk, pavol.cabuk@tuke.sk)
  • KSV, KJ a KTV sú uvedené v rozhraní mais na úvodnej stránke podzáložkou Práva, k legislatíve na Študijné oddelenie FEI.

  

 

Priznané prospechové štipendiá na rok 2018

Priznané odborové štipendiá na rok 2018

28.11.2018

Študenti, uvedení v zoznamoch, nahláste na študijnom oddelení (osobne) v termíne do 30.11.2018 číslo účtu, na ktorý Vám bude poukázané odborové štipendium.  Kompletný zoznam priznaných štipendií.

  

  

Voľby delegátov pre ŠRVŠ za TUKE na obdobie 2018-2021

26.11.2018

Návrhy na kandidátov je potrebné zaslať najneskôr do 27.11.2018 poverenému členovi študentskej časti Akademického senátu TUKE bc. Jakubovi Palšovi.

Bližšie informácie o voľbách.

Bližšie informácie o zložení volebnej komisie.

Bližšie informácie o technickom zabezpečení volieb.

Vzor pre Návrh na kandidáta na delegáta za TUKE do ŠRVŠ na funkčné obdobie 2018-2021

  

   

Oznam o slávnostnej imatrikulácii 2018

8.11.2018

Imatrikulácia novoprijatých bakalárov sa bude konať dňa  23.11.2018.

Bližsie informácie

 

 

Žiadosť - oznámenie o aktivácii elektronickej schránky na doručovanie

15.10.2018

Vzhľadom k tomu, že Technická univerzita v Košiciach je z pohľadu zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) orgánom verejnej moci v oblasti poskytovania vysokoškolského vzdelávania (rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach fyzických osôb – uchádzačov a študentov), má ako orgán verejnej moci v te jto oblasti povinnosť komunikovať elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky.
V tejto súvislosti je potrebné, aby pred zaslaním úradného dokumentu/rozhodnutia do elektronickej schránky univerzit a overila, či konkrétna osoba (uchádzač, študent) má aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie.

Bližsie informácie a formulár na oznámenie o aktivácii schránky.

 

 

Zadelenie zahraničných študentov FEI na SJ

Dekanské voľno

2.10.2018

Dekan FEI TUKE udeľuje v dňoch 31.10.2018 (streda) a 2.11.2018 (piatok) dekanské voľno pre študentov FEI všetkých stupňov štúdia.

  

  

Pokyny pre študentov 1. ročníka FEI, ktorí si ešte nezapísali anglický jazyk

24.9.2018

Študenti, ktorí si ešte nezapísali anglický jazyk, navštívia v priebehu 1. týždňa výučby v úradných hodinách tajomníčku KJ TUKE Mgr. Oľgu Leškovú, Vysokoškolská 4, 1. poschodie, miestnosť 173.

Úradné hodiny pre študentov

Pondelok: 24.9.2018 13,00 – 15,00

Utorok:  25.9. 2018    12,00 – 13,00

Streda:  26.9. 2018     12,00 – 14,00

 

 

Dekanské voľno pre študentov 1. roč. Bc. štúdia - 24.9.2018 od 10:50 do 12:20

14.9.2018

Dňa 24.9.2018 o 11:00 sa v Aule Maxima uskutoční slávnostné otvorenie akademického roka 2018/2019. Účasť pre študentov 1. roč. Bc. štúdia na otváracom ceremoniáli je povinná, dekan FEI TUKE udeľuje týmto študentom dekanské voľno v čase od 10:50 do 12:20.

  

  

Pokyny pre zápis študentov 1. ročníka FEI v ZS 2018/2019 na anglický jazyk

12.9.2018

Zápis začína 12.9.2018.

Zmeny v rozvrhových jednotkách možno robiť len do 20.9.2018!

 

Pri výbere hodín v rozvrhu si:

      - študenti, ktorí končili SOŠ, vyberajú predmet Amp,

      - študenti, ktorí končili GYMNÁZIUM, vyberajú predmet Ap,

v dňoch a časoch, ktoré im vyhovujú podľa rozvrhu a nekolidujú s inými predmetmi.

 

Študenti si prioritne vyberajú rozvrhové jednotky určené pre ich paralelu, ktorá je označená výrazmi FEI A, FEI B, FEI C a FEI D. Len v prípade, ak v ich paralele už nie je voľná žiadna rozvrhová jednotka, môžu sa zapísať do rozvrhovej jednotky určenej pre inú paralelu.

Приоритетно для иностранных студентов:  Русско и украинско говорящие студенты, пожалуйста, выбирайте группы с обозначением:   „Иностранцы“, „Приоритетно для иностранных студентов“.

Študenti, ktorí maturovali na úrovni C1, si po predložení maturitného vysvedčenia môžu dať uznať predmet Anglický jazyk u vedúcej Katedry jazykov, Dr. Janky Pavlovovej, počas prvých dvoch týždňov výučby. Uznanie predmetu však znamená, že sa počas ďalšieho štúdia nemôžu uchádzať o prospechové štipendium.

 

Študenti FEI vyšších ročníkov, ktorí opakujú predmet AJ, sa zapíšu na deň a čas, ktorý nekoliduje s ich rozvrhom. Ak nemajú prístup k rozvrhovým jednotkám, navštívia urýchlene tajomníčku KJ TUKE Mgr. Olgu Leškovú.

 

V prípade otázok kontaktujte tajomníčku KJ TUKE Mgr. Olgu Leškovú, olga.leskova@tuke.sk, Vysokoškolská 4, 1. poschodie, miestnosť 173.

 

 

Preukazy študenta ISIC

27.8.2018

Oznamujeme študentom, že nové ISIC karty (študentské preukazy) sú k dispozícii na študijnom oddelení a je možné si ich vyzdvihnúť v čase stránkových hodín.

 

 

Informácie k zápisom na štúdium v akademickom roku 2018/2019

Oznam pre študentov z UKRAJINY

Zápis do 1. roku štúdia (fyzický, osobný) v ak. r. 2018/2019

Archív starších aktualít

 
 
Visitor :: Login ::