Fakulta elektrotechniky a informatiky
 
 

Aktuality

 

Oznam o slávnostnej imatrikulácii 2018

8.11.2018

Imatrikulácia novoprijatých bakalárov sa bude konať dňa  23.11.2018.

Bližsie informácie

 

 

Žiadosť - oznámenie o aktivácii elektronickej schránky na doručovanie

15.10.2018

Vzhľadom k tomu, že Technická univerzita v Košiciach je z pohľadu zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) orgánom verejnej moci v oblasti poskytovania vysokoškolského vzdelávania (rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach fyzických osôb – uchádzačov a študentov), má ako orgán verejnej moci v te jto oblasti povinnosť komunikovať elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky.
V tejto súvislosti je potrebné, aby pred zaslaním úradného dokumentu/rozhodnutia do elektronickej schránky univerzit a overila, či konkrétna osoba (uchádzač, študent) má aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie.

Bližsie informácie a formulár na oznámenie o aktivácii schránky.

 

 

Zadelenie zahraničných študentov FEI na SJ

Dekanské voľno

2.10.2018

Dekan FEI TUKE udeľuje v dňoch 31.10.2018 (streda) a 2.11.2018 (piatok) dekanské voľno pre študentov FEI všetkých stupňov štúdia.

  

  

Pokyny pre študentov 1. ročníka FEI, ktorí si ešte nezapísali anglický jazyk

24.9.2018

Študenti, ktorí si ešte nezapísali anglický jazyk, navštívia v priebehu 1. týždňa výučby v úradných hodinách tajomníčku KJ TUKE Mgr. Oľgu Leškovú, Vysokoškolská 4, 1. poschodie, miestnosť 173.

Úradné hodiny pre študentov

Pondelok: 24.9.2018 13,00 – 15,00

Utorok:  25.9. 2018    12,00 – 13,00

Streda:  26.9. 2018     12,00 – 14,00

 

 

Dekanské voľno pre študentov 1. roč. Bc. štúdia - 24.9.2018 od 10:50 do 12:20

14.9.2018

Dňa 24.9.2018 o 11:00 sa v Aule Maxima uskutoční slávnostné otvorenie akademického roka 2018/2019. Účasť pre študentov 1. roč. Bc. štúdia na otváracom ceremoniáli je povinná, dekan FEI TUKE udeľuje týmto študentom dekanské voľno v čase od 10:50 do 12:20.

  

  

Pokyny pre zápis študentov 1. ročníka FEI v ZS 2018/2019 na anglický jazyk

12.9.2018

Zápis začína 12.9.2018.

Zmeny v rozvrhových jednotkách možno robiť len do 20.9.2018!

 

Pri výbere hodín v rozvrhu si:

      - študenti, ktorí končili SOŠ, vyberajú predmet Amp,

      - študenti, ktorí končili GYMNÁZIUM, vyberajú predmet Ap,

v dňoch a časoch, ktoré im vyhovujú podľa rozvrhu a nekolidujú s inými predmetmi.

 

Študenti si prioritne vyberajú rozvrhové jednotky určené pre ich paralelu, ktorá je označená výrazmi FEI A, FEI B, FEI C a FEI D. Len v prípade, ak v ich paralele už nie je voľná žiadna rozvrhová jednotka, môžu sa zapísať do rozvrhovej jednotky určenej pre inú paralelu.

Приоритетно для иностранных студентов:  Русско и украинско говорящие студенты, пожалуйста, выбирайте группы с обозначением:   „Иностранцы“, „Приоритетно для иностранных студентов“.

Študenti, ktorí maturovali na úrovni C1, si po predložení maturitného vysvedčenia môžu dať uznať predmet Anglický jazyk u vedúcej Katedry jazykov, Dr. Janky Pavlovovej, počas prvých dvoch týždňov výučby. Uznanie predmetu však znamená, že sa počas ďalšieho štúdia nemôžu uchádzať o prospechové štipendium.

 

Študenti FEI vyšších ročníkov, ktorí opakujú predmet AJ, sa zapíšu na deň a čas, ktorý nekoliduje s ich rozvrhom. Ak nemajú prístup k rozvrhovým jednotkám, navštívia urýchlene tajomníčku KJ TUKE Mgr. Olgu Leškovú.

 

V prípade otázok kontaktujte tajomníčku KJ TUKE Mgr. Olgu Leškovú, olga.leskova@tuke.sk, Vysokoškolská 4, 1. poschodie, miestnosť 173.

 

 

Preukazy študenta ISIC

27.8.2018

Oznamujeme študentom, že nové ISIC karty (študentské preukazy) sú k dispozícii na študijnom oddelení a je možné si ich vyzdvihnúť v čase stránkových hodín.

 

 

Informácie k zápisom na štúdium v akademickom roku 2018/2019

Oznam pre študentov z UKRAJINY

Zápis do 1. roku štúdia (fyzický, osobný) v ak. r. 2018/2019

Archív starších aktualít

 
 
Visitor :: Login ::