Fakulta elektrotechniky a informatiky
 
 

Aktuality

 

Dekanské voľno pre študentov 1. roč. Bc. štúdia - 24.9.2018 od 10:50 do 12:20

14.9.2018

Dňa 24.9.2018 o 11:00 sa v Aule Maxima uskutoční slávnostné otvorenie akademického roka 2018/2019. Účasť pre študentov 1. roč. Bc. štúdia na otváracom ceremoniáli je povinná, dekan FEI TUKE udeľuje týmto študentom dekanské voľno v čase od 10:50 do 12:20.

  

  

Pokyny pre zápis študentov 1. ročníka FEI v ZS 2018/2019 na anglický jazyk

12.9.2018

Zápis začína 12.9.2018.

Zmeny v rozvrhových jednotkách možno robiť len do 20.9.2018!

 

Pri výbere hodín v rozvrhu si:

      - študenti, ktorí končili SOŠ, vyberajú predmet Amp,

      - študenti, ktorí končili GYMNÁZIUM, vyberajú predmet Ap,

v dňoch a časoch, ktoré im vyhovujú podľa rozvrhu a nekolidujú s inými predmetmi.

 

Študenti si prioritne vyberajú rozvrhové jednotky určené pre ich paralelu, ktorá je označená výrazmi FEI A, FEI B, FEI C a FEI D. Len v prípade, ak v ich paralele už nie je voľná žiadna rozvrhová jednotka, môžu sa zapísať do rozvrhovej jednotky určenej pre inú paralelu.

Приоритетно для иностранных студентов:  Русско и украинско говорящие студенты, пожалуйста, выбирайте группы с обозначением:   „Иностранцы“, „Приоритетно для иностранных студентов“.

Študenti, ktorí maturovali na úrovni C1, si po predložení maturitného vysvedčenia môžu dať uznať predmet Anglický jazyk u vedúcej Katedry jazykov, Dr. Janky Pavlovovej, počas prvých dvoch týždňov výučby. Uznanie predmetu však znamená, že sa počas ďalšieho štúdia nemôžu uchádzať o prospechové štipendium.

 

Študenti FEI vyšších ročníkov, ktorí opakujú predmet AJ, sa zapíšu na deň a čas, ktorý nekoliduje s ich rozvrhom. Ak nemajú prístup k rozvrhovým jednotkám, navštívia urýchlene tajomníčku KJ TUKE Mgr. Olgu Leškovú.

 

V prípade otázok kontaktujte tajomníčku KJ TUKE Mgr. Olgu Leškovú, olga.leskova@tuke.sk, Vysokoškolská 4, 1. poschodie, miestnosť 173.

 

 

Preukazy študenta ISIC

27.8.2018

Oznamujeme študentom, že nové ISIC karty (študentské preukazy) sú k dispozícii na študijnom oddelení a je možné si ich vyzdvihnúť v čase stránkových hodín.

 

 

Informácie k zápisom na štúdium v akademickom roku 2018/2019

Oznam pre študentov z UKRAJINY

Zápis do 1. roku štúdia (fyzický, osobný) v ak. r. 2018/2019

Ukončenie bakalárskeho štúdia 2017/2018

Kolá podávania požiadaviek na zápis predmetov a do rozvrhu na akademický rok 2018/2019

23.5.2018

Pripomíname, že podanie požiadaviek na predmety a zápis do rozvrhu je povinnosťou všetkých (denných aj externých) študentov 1. a 2. stupňa FEI TUKE a to prostredníctvom systému MAIS. Výnimkou sú novoprijatí študenti 1. ročníka bakalárskeho štúdia, ktorí sa prihlasujú iba na výberové predmety a neskôr v septembri v rozvrhoch na Telesnú výchovu I-výber disciplíny. Všetky povinné predmety prvákom bakalárom budú zapísané do plánov na študijnom oddelení.

Termíny kôl pre predmety zabezpečované FEI TUKE:

1. kolo iba na predmety - 21.06.2018 od 9.00 hod. - 17.08.2018 do 8.30 hod. , výsledky (ne)akceptácií 1. kola 21.08.2018 o 9.00 hod.

2. kolo iba na predmety - 22.08.2018, 10.00 hod. - 24.08.2018, 8.30 hod., výsledky (ne)akceptácií 2. kola 27.08.2018 o 8.30 hod.

3. kolo iba do rozvrhu - 10.09.2018 od 10.00 hod. - 17.09.2018 do 10.00 hod. - iba zimný semester

Rozvrhové jednotky na povinné predmety pre prvákov bakalárov (okrem TVI) a všetkých externistov sa tvoria na študijnom oddelení, sú pevne dané. Prváci sa neprihlasujú do rozvrhu na povinné predmety, budú prihlásení a zaradení do skupín na ŠO. Prváci sa prihlasujú do rozvrhu iba na TVI (súčasne je to výber disciplíny) a na zapísané výberové predmety.

Výberový predmet Úvod do fyziky je určený pre všetkých študentov, ktorí nematurovali z fyziky. Je zameraný na zopakovanie a doplnenie poznatkov zo stredoškolskej fyziky, potrebných k zvládnutiu predmetov Fyzika 1 a Fyzika. Predmet je za 2 kredity, končí zápočtom, ktorý je udelený za účasť na cvičeniach. V prípade neudelenia zápočtu, nie je nutné predmet opakovať.

Všetky ostatné rozvrhové jednotky pre ostatné ročníky sa už pripravujú na garantujúcich katedrách. Postupne sú zverejňované aj pred otvorením kola pre študentov. Vzhľadom na zložitosť tvorby, nie vždy je možné zistiť kolízie, príp. neexistenciu prestávky na obed pre každú kombináciu možností. Prosíme študentov a učiteľov o spoluprácu, aby nahlásili čím skôr zistené kolízie či iné problémy s rozvrhom ešte pred spustením kola pre študentov na príslušné katedry. Zápisy do rozvrhov budú uzávierkou 3. kola v rozhraní študent zafixované. Žiadame študentov, aby si rozvrh pripravili a urobili včas a dôsledne.

4. kolo iba na predmety FEI bude v prvých dňoch vyučovania 21.09.2018 od 11.00 hod -24.09.2018 do 13.00 hod. Študenti nebudú žiadať súhlasy na dohlásenie z katedier osobne a písomne. Požiadavky si môžu podať výlučne cez MAIS iba na predmety, ktoré budú dané do kola podľa voľných kapacít katedier. Odhlasovanie z predmetov nebude spravidla povoľované. Ďalšie informácie budú ešte spresnené.

5. kolo iba na dohlásenie do rozvrhu bude pravdepodobne v čase od 27.09.2018 od 9.30 hod do 28.09.2018 do 8.30 hod.

Na študijnom oddelení sa nebudú vykonávať žiadne dohlasovania na predmety a do rozvrhu. Po uzavretí kola rozvrhov je už rozvrh fixný pre študentov. Presun študenta medzi skupinami po uzavretí kola rozvrhu už môžu urobiť iba vyučujúci. Nie je to ale ich povinnosť a nemusia ani povoliť presun. Žiadame študentov, aby si dôsledne dali do poriadku sami predmety a rozvrh cez kolá MAISu.

V termíne 29.06.2018 - 24.08.2018 bude pre študentov sprístupnené kolo zápisu na predmety rektorátnych katedier (Katedra jazykov, Katedra spoločenských vied, Katedra telesnej výchovy).

Otázky alebo problémy je potrebné riešiť osobne alebo elektronicky odosielať iba cez univerzitné študentské mailové adresy (čo najpresnejšie popísané, meno a priezvisko, stupeň, ročník, program, kód predmetu, názov predmetu, systémová chyba MAIS, presný popis ako a kde sa vyskytla ...) a adresovať:

 • K systému MAIS na mais@helpdesk.tuke.sk na ÚVT
 • K predmetom, plánom a rozvhom katedry (KKUI – anna.bicekova@tuke.sk, KPI – martina.dragosekova@tuke.sk, miroslav.binas@tuke.sk, KEMT - ludmila.macekova@tuke.sk, pavol.galajda@tuke.sk, KEM - gabriela.breckova@tuke.sk, peter.bober@tuke.sk, KEE - marek.pavlik@tuke.sk, KMTI - anna.grincova@tuke.sk, blanka.baculikova@tuke.sk, monika.molnarova@tuke.sk, KF - zuzana.gibova@tuke.sk, maria.hutnikova@tuke.sk, KTPE - iveta.tomcikova@tuke.sk, tibor.vince@tuke.sk, KTE - lubomir.livovsky@tuke.sk, pavol.cabuk@tuke.sk, KSV, KJ a KTV sú uvedené v rozhraní MAIS na úvodnej stránke pod záložkou Práva.) Telefonický kontakt nájdete na http://info.tuke.sk/telefon/tfzoznam//
 • k legislatíve na Študijné oddelenie FEI

 

 

Doplňujúce pedagogické štúdium

22.5.2018

Ak ste študentom TU a:

 • máte záujem rozšíriť si možnosti svojho profesionálneho uplatnenia získaním pedagogickej spôsobilosti vyučovať profesijné (odborné) predmety,
 • chceli ste sa stať učiteľom/učiteľkou a nevyšlo to,
 • chcete nadobudnúť širší rozhľad, obohatiť svoje poznatky, získať skúsenosti s novými predmetmi, vyučujúcimi, kolegami,

prihláste sa na Doplňujúce pedagogické štúdium – dennú formu pre študentov TUKE. Bližšie na www.kip.tuke.sk.

Ak ste absolventom inžinierskeho štúdia a:

 • vyučujete profesijné (odborné) predmety na strednej škole, ale nemáte pedagogickú spôsobilosť,
 • máte záujem rozšíriť si možnosti svojho profesionálneho uplatnenia získaním pedagogickej spôsobilosti vyučovať profesijné (odborné) predmety,
 • máte čas a chcete urobiť niečo pre svoj osobný rast,

prihláste sa na Doplňujúce pedagogické štúdium – externú formu pre absolventov inžinierskeho štúdia na technických a ekonomických fakultách.

Bližšie informácie na www.kip.tuke.sk.

Oznam o Doplňujúcom štúdiu na získanie pedagogickej spôsobilosti v dennom štúdiu

Prihláška na DPŠ denné štúdium

Prihláška na DPŠ externá forma

 

 

Štátne skúšky – termíny, (elektronické) záverečné práce, opravné termíny pre bc. štúdium 2017/2018

Ukončenie štúdia a promócie pre Ing. štúdium 2017/2018

Štátne skúšky - inžinierske štúdium

Inovačná súťaž IDEAS & SOLUTIONS - príležitosť pre študentov, doktorandov a výskumných pracovníkov

16.4.2018

Koncept inovačnej súťaže

Podstatou inovačnej súťaže Ideas & Solutions je ďalšie stimulovanie spolupráce renomovaných výrobných firiem a inovátorov. Top výrobné firmy zadefinujú a zverejnia svoje inovačné zadania. Tie vychádzajú z ich problémov alebo výziev vo výrobe. V ďalších mesiacoch budú môcť  inovátori premeniť svoje nápady na inovačné riešenia, ktoré následne predstavia výrobným firmám. Súťaž sa otvára v marci a prvé riešenia budú predstavené výrobným firmám na podujatí v júni. Druhá etapa inovačnej súťaže bude vyhodnotená v septembri. Najlepšie riešenia budú odmenené finančnou výhrou.

 Aktuálne sú zverejnené zadania od spoločnosti VolkswagenMondelez, postupne budú pribúdať ďalšie firmy.

  

 

Francúzsky letný kurz 2018

12.4.2018

We are pleased to inform you about the French Summer Course 2018 at the University of Geneva. Our programme, which takes place since 1891, offers a French language course in summer in a unique international environment in the heart of an historic city. We welcome hundreds of students each year from all over the world who wish to improve their French. We offer a possibility to enrol to a special university group package including French classes, accommodation and cultural activities for groups from 10 persons and 1 supervisor. You will find all relevant information on our web site : please click here

For any further information, please do not hesitate to contact us at: cefle@unige.ch

 

 

Celonárodný prieskum medzi študentmi

29.3.2018

Vážený študent/študentka,

obraciame sa na Vás s prosbou o vyplnenie dotazníka v rámci celonárodného prieskumu medzi študentmi, ktorého spoluorganizátormi sú Centrum edukačného manažmentu a spoločnosť Profesia.

 

Prieskum mapuje skúsenosti študentov s ich vysokoškolským štúdiom a jeho výsledky budú dostupné na www.cem-uk.sk/studentskyprieskum.

 

Vyplnením úplného dotazníka tiež získate možnosť súťažiť o hodnotný PC Tablet Dell Inspiron.

 

Kliknutím na link  https://dotaznik.cem-uk.sk/ sa dostanete na online verziu dotazníka a k ďalším informáciám o prieskume. 

 

Dotazník je možné vyplniť najneskôr do 22.4.2018.

 

Ďakujeme vopred za Vašu účasť a investovaný čas!

 

Vedenie FEI TUKE

OZNAM PRE ŠTUDENTOV 2. ROČNÍKA -Ing., ktorí absolvujú predmet Pracovné a obchodné právo

12.3.2018

Test z predmetu Pracovné a obchodné právo bude sprístupnený na stránke https://moodle.fei.tuke.sk .  Na moodle je potrebné sa prihlásiť pomocou jedinečného loginu a hesla (LDAP) a následne sa prihlásiť do kurzu Pracovné a obchodné právo (PaOP), ktorý sa nachádza v kolónke  EXTERNÉ (KURZY / Externé / PaOP). Prihlasovací kľúč do kurzu je : pravo

Test bude otvorený dňa 16.3.2018 o 10,00 hod.

Čas na vypracovanie testu je 25 min. a každý študent má len jeden pokus (je odporúčané priebežné ukladanie tlačidlom “Uložiť bez odoslania“ , ktoré sa nachádza pod testom, po vypracovaní testu test odoslať tlačidlom “Odoslať všetko a ukončiť“).

HESLO DO TESTU: PRAVNIK

Ďalší (náhradný) termín je 23.3.2018 o 10, 00 hod.

Pokyny k vypracovaniu testu:

Test obsahuje 2 typy otázok:

 • Otázky s jednou správnou odpoveďou,
 • Otázky s výberom viacerých možností - môže byť jedna správna, resp. viacero správnych ( postačí jedna nesprávna odpoveď a otázka je za 0 bodov).

Počet otázok je 50, každá správna odpoveď je za 2 body.

Prajem Vám úspešné spracovanie testu.

                                                                                                                               JUDr. Mária Girmanová Homzová

  

 

Štipendiá francúzskej vlády na rok 2018/2019

16.1.2017

Francúzske veľvyslanectvo ponúka slovenským študentom kofinancované štipendiá za účelom absolvovania ročného študijného pobytu na francúzskej univerzite podľa vlastného výberu. Ponuka sa týka všetkých stupňov štúdia.

Podmienkou je ovládanie francúzskeho alebo anglického jazyka minimálne na úrovni B2.

Podrobnejšie informácie ako aj formulár žiadosti o štipendium nájdete na stránke: https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia-francuzskej-vlada/

Uzávierka žiadostí je 28. februára 2018.

  

  

Kolá na zápis do rozvrhu na letný semester 2017/2018

15.1.2017

Pripomíname, že zápis do rozvrhu je povinnosťou všetkých denných aj externých študentov 1. a 2. stupňa. Výnimkou sú študenti 1. ročníka bakalárskeho štúdia, ktorí sa prihlasujú iba na Telesnú výchovu II. Všetky povinné predmety prvákom bakalárom budú zapísané do plánov na študijnom oddelení. Všetky ostatné rozvrhové jednotky pre ostatné ročníky sa pripravujú na garantujúcich katedrách. Postupne sú zverejňované aj pred otvorením kola pre študentov. Vzhľadom na zložitosť tvorby nie vždy je možné zistiť kolízie, príp. neexistenciu prestávky na obed pre každú kombináciu možností. Prosíme študentov a učiteľov o spoluprácu, aby nahlásili čím skôr zistené kolízie či iné problémy s rozvrhom ešte pred spustením kola pre študentov na príslušné katedry.


Termíny kôl pre predmety zabezpečované FEI, EkF, KSV a KJ TUKE:

6. kolo - 24.01.2018 od 10.00 hod. - 02.02.2018 do 10.00 hod.
Zápisy do rozvrhov budú uzávierkou 6. kola v rozhraní študent zafixované. Žiadame študentov, aby si rozvrh urobili včas a dôsledne. Presun študenta medzi skupinami a celých rozvrhových jednotiek po uzavretí kola rozvrhu nie je povolené ani študentom a ani vyučujúcim.


7. kolo - 06.02.2018 od 10.30 hod. - 14.02.2018 do 10.00 hod.

Dohlásenie sa kvôli kolíziám a na opakované predmety a na prípravné kurzy cudzieho jazyka.

Zápis študentov do rozvrhu na TV II - 05.02.2018 od 12.00 hod. do 19.02.2018 22.00 hod.


Otázky alebo problémy je potrebné riešiť osobne alebo elektronicky odosielať iba cez univerzitné študentské mailové adresy (čo najpresnejšie popísané, meno a priezvisko, stupeň, ročník, program, kód predmetu, názov predmetu, systémová chyba Mais, presný popis ako a kde sa vyskytla...) a adresovať:

k systému MAIS na mais@helpdesk.tuke.sk na ÚVT,

k predmetom a plánom a rozvrhom na katedry:

 • KKUI - renata.giannusis@tuke.sk,
 • KPI - miroslav.binas@tuke.sk,martina.dragosekova@tuke.sk, KEMT - ludmila.macekova@tuke.sk,pavol.galajda@tuke.sk,
 • KEM - gabriela.breckova@tuke.sk,peter.bober@tuke.sk,
 • KEE - marek.pavlik@tuke.sk,
 • KMTI - monika.molnarova@tuke.sk, anna.grincova@tuke.sk,
 • KF - zuzana.gibova@tuke.sk, maria.hutnikova@tuke.sk,
 • KTPE - iveta.tomcikova@tuke.sk, tibor.vince@tuke.sk,
 • KTE - lubomir.livovsky@tuke.sk, pavol.cabuk@tuke.sk)
 • KSV, KJ a KTV sú uvedené v rozhraní mais na úvodnej stránke podzáložkou Práva, k legislatíve na Študijné oddelenie FEI.

  

  

Oznam pre študentov 1. roč. Bc. štúdia FEI TUKE

14.12.2017

V prípade záujmu o prestup na iný študijný program, žiadosť si môžete podať na Študijnom oddelení FEI TUKE do 22.12.2017 do 11:00.

Seminár z predmetu Úvod do inžinierstva v dňoch 18.12. a 19.12. nebude, zápočty budú zapísané v systéme MAIS do 22.12.2017 (v prípade splnenia podmienok uvedených na úvodnom seminári).

   

   

POKYNY K UDELENIU ZÁPOČTU Z TELESNEJ VÝCHOVY PRE ŠTUDENTOV ERASMU

2.10.2017

Študent ERASMU, ktorý si zapísal TV získava zápočet:

 • Aktívna účasť na  hodinách TV, alebo vybraného športu na danej univerzite -doložiť potvrdenie o danom absolvovaní TV garantovi príslušnej fakulty.
 • Neúčasť na hodinách TV študent, ktorý na danej univerzite v rámci študijného programu nemá TV, ale môže dobrovoľne počas pobytu športovať, vypracuje seminárnu prácu.

Pokyny pre vypracovanie seminárnej práce:

 • Názov seminárnej práce:

TELESNÁ VÝCHOVA A ŠPORT NA DANEJ UNIVERZITE

 • Štruktúra práce:

Titulná strana:  Názov seminárnej práce, Meno študenta, Študijný odbor, Akademický rok,

Vlastná práca:

 •  rozsah: 3 – 5 strán,
 •  opis možností športu na danej univerzite (s alebo bez inštruktora, priebeh športovej aktivity, platenie za hodiny, a iné),
 •  opis športového areálu,
 •  opis materiálneho vybavenia,
 •  osobné postrehy, dojmy a odporúčania,
 •  názov a sídlo univerzity, webová adresa ( univerzity, športovísk),

Prílohy:

 • najmenej 3 aktuálne fotky

 (písmo: Times New Roman, veľkosť: 12, riadkovanie: 1,5)

  

  

Zápis do 1. roku štúdia v ak. r. 2017/2018 (copy)

Zápisy študentov v ak. r. 2016/2017

Archív starších aktualít

 
 
Visitor :: Login ::