Doktorandské štúdium

 

Doktorandské štúdium je vysokoškolským štúdiom tretieho stupňa, najvyššou formou vysokoškolského vzdelávania, ktorej cieľom je príprava doktorandov na samostatnú tvorivú vedeckovýskumnú a vedeckopedagogickú činnosť. Absolventi získavajú akademický titul "philosophiae doctor", v skratke "PhD" v príslušnom študijnom odbore.

Akademický titul "philosophiae doktor" udeľujú vysoké školy s akreditovaným študijným programom v príslušnom študijnom odbore. Štandardná dĺžka štúdia na FEI TUKE je pre doktorandský študijný program v dennej forme štyri roky, v externej forme päť rokov.

Absolvent je schopný a pripravený na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť v oblasti výskumu alebo vývoja alebo na samostatnú teoretickú a tvorivú umeleckú činnosť. Doktorandské štúdium pozostáva zo študijnej a vedeckej časti.

  

Zápisy doktorandov do ak. roka 2019/2020

13.6.2019

Zápisy doktorandov do akademického roka 2019/2020 sa uskutočnia dňa 27.08.2019 (utorok) v miestnosti č. 230, hlavná budova TUKE, Letná 9, A blok, 2. poschodie nasledovne:

Zápis do 1. roč. denné a externé štúdium                 27.08.2019 (08:30 hod.)
Zápis do 2. roč. denné a externé štúdium                 27.08.2019 (10:00 hod.)
Zápis do 3. roč. denné a externé štúdium                 27.08.2019 (11:30 hod.)
Zápis do 4. roč. denné a externé štúdium                 27.08.2019 (13:00 hod.)
Zápis do 5. roč. externé štúdium                               27.08.2019 (14:30 hod.)
Zápis pre nadštandardné štúdium:                            27.08.2019 (14:30 hod.)

Podrobné informácie ku zápisom.

 

 


 

 

SCYR 2019

12.4. 2019

Konferencia mladých vedcov SCYR 2019.

  

Termín konferencie SCYR 2020: 17.4. 2020

 

  

 

Harmonogram štúdia

  

 
 

 

Školitelia a odborové komisie

Archív

 
 
Visitor :: Login ::