Doktorandské štúdium

 

Doktorandské štúdium je vysokoškolským štúdiom tretieho stupňa, najvyššou formou vysokoškolského vzdelávania, ktorej cieľom je príprava doktorandov na samostatnú tvorivú vedeckovýskumnú a vedeckopedagogickú činnosť. Absolventi získavajú akademický titul "philosophiae doctor", v skratke "PhD" v príslušnom študijnom odbore.

Akademický titul "philosophiae doktor" udeľujú vysoké školy s akreditovaným študijným programom v príslušnom študijnom odbore. Štandardná dĺžka štúdia na FEI TUKE je pre doktorandský študijný program v dennej forme štyri roky, v externej forme päť rokov.

Absolvent je schopný a pripravený na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť v oblasti výskumu alebo vývoja alebo na samostatnú teoretickú a tvorivú umeleckú činnosť. Doktorandské štúdium pozostáva zo študijnej a vedeckej časti.

  

Skúšky doktorandov z cudzieho jazyka

27.11.2018

Skúšky doktorandov z cudzieho jazyka v akademickom roku 2018/19.

Katedra jazykov TUKE zverejnila na svojej stránke termíny, spôsob prihlasovania a ďalšie informácie ku skúškam doktorandov z cudzieho jazyka v akademickom roku 2018/19.

 

  

Zápisy doktorandov do ak. roka 2018/2019

29.6.2018

Zápisy doktorandov do akademického roka 2018/2019 sa uskutočnia dňa 24.08.2018 (piatok) v miestnosti č. 230, hlavná budova TUKE, Letná 9, A blok, 2. poschodie nasledovne:

    Zápis do 1. roč. denné a externé štúdium        24.08.2018 (08:30 hod.)
    Zápis do 2. roč. denné a externé štúdium        24.08.2018 (10:00 hod.)
    Zápis do 3. roč. denné a externé štúdium        24.08.2018 (11:30 hod.)
    Zápis do 4. roč. denné a externé štúdium        24.08.2018 (13:00 hod.)
    Zápis do 5. roč. externé štúdium                         24.08.2018 (14:30 hod.)
    Zápis pre nadštandardné štúdium:                    24.08.2018 (14:30 hod.)

Informácie ku zápisom


 

 

Harmonogram štúdia

  

 

  

 

Školitelia a odborové komisie

SCYR 2017

17.07.2017

Konferencia mladých vedcov SCYR 2017.

 

 

Archív

 
 
Visitor :: Login ::