Prihlášky na doktorandské štúdium

 

Termíny

Termín podania prihlášky: 04. jún 2020

Termín konania prijímacej skúšky: 19. jún 2020

Rozhodnutie o prijatí: do 19. júla 2020

  

  

Podmienky prijatia na doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác

      

Témy dizertačných prác sú v príprave, zverejnené budú začiatkom apríla 2020.

  

 

Usmernenia a organizačné pokyny

 • Vytvorenie, doručenie a povinné súčasti prihlášky, ďalšie usmernenia.
 • Vzor vyplnenia papierovej formy prihlášky.
 • Podanú elektronickú prihlášku je uchádzač povinný doložiť aj jej papierovou formou, ktorú je potrebné vytlačiť cez rozhranie uchádzača e-prihlášky TUKE s doloženými požadovanými prílohami a náležitosťami v papierovej forme.
 • Ak uchádzač nedoručí k podanej elektronickej prihláške aj papierovú formu s prílohami, iba podaná elektronická prihláška nebude akceptovaná.
 • Návod ako podať EP.

  

  

Poštová adresa

Referát pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium
Fakulta elektrotechniky a informatiky Technická univerzita v Košiciach
Letná 9
042 00 Košice.

  

  

Poplatky

 • Poplatok za podanie iba papierovej formy prihlášky je 40,00 €
 • Uchádzač má možnosť (nie povinnosť) podať elektronickú formu prihlášky
 • Poplatok za podanie elektronickej prihlášky je 30,00 €
 • Poplatok za štúdium v externej forme doktorandského štúdia je 900,00 € (platený študijný program).
 • Poplatok za štúdium v nadštandardnej dĺžke štúdia denného bezplatného štúdia je 500,00 €.
 • Poplatky sa uhrádzajú ku zápisu na štúdium (zápisy sa konajú zvyčajne koncom augusta). Informácie k týmto platbám (symbol platby a pod.) budú zverejnené na webe.

  

   

Prihláška

  

 

Údaje k platbe

Číslo účtu v tvare IBAN: SK82 8180 0000 0070 0015 1433 – Štátna pokladnica
Názov účtu adresáta: Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Letná 9, 042 00 Košice
Variabilný symbol: 062020
Konštantný symbol: 0308
Text pre prijímateľa: meno a priezvisko, stupeň štúdia, študijný program
SWIFT: SPSRSKBAXXX

  

  

 
 
Visitor :: Login ::