Fakulta elektrotechniky a informatiky
 
 

Prihlášky na doktorandské štúdium

 

Termíny

Termín podania prihlášky: 31.máj 2017

Termín konania prijímacej skúšky: 14. jún 2017

Rozhodnutie o prijatí: do 14. júla 2017

Témy dizertačných prác

Prihláška

Usmernenia a organizačné pokyny

  • Vytvorenie, doručenie a povinné súčasti prihlášky, ďalšie usmernenia.
  • Vzor vyplnenia papierovej formy prihlášky.
  • Podanú elektronickú prihlášku je uchádzač povinný doložiť aj jej papierovou formou, ktorú je potrebné vytlačiť cez rozhranie uchádzača e-prihlášky TUKE s doloženými požadovanými prílohami a náležitosťami v papierovej forme.
  • Ak uchádzač nedoručí k podanej elektronickej prihláške aj papierovú formu s prílohami, iba podaná elektronická prihláška nebude akceptovaná.
  • Návod ako podať EP.

Poplatky

  • Poplatok za podanie iba papierovej formy prihlášky je 35,00 €
  • Uchádzač má možnosť (nie povinnosť) podať elektronickú formu prihlášky
  • Poplatok za podanie elektronickej prihlášky je 30,00 €

Údaje k platbe

Číslo účtu v tvare IBAN: SK82 8180 0000 0070 0015 1433 – Štátna pokladnica
Názov účtu adresáta: Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Letná 9, 042 00 Košice
Variabilný symbol: 062017
Konštantný symbol: 0308
Text pre prijímateľa: meno a priezvisko, stupeň štúdia, študijný program
SWIFT: SPSRSKBAXXX

Poštová adresa

Referát pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium
Fakulta elektrotechniky a informatiky Technická univerzita v Košiciach
Letná 9
042 00 Košice.

 
 
Visitor :: Login ::