Fakulta elektrotechniky a informatiky
 
 

Prihlášky na doktorandské štúdium

 

Termíny

Termín podania prihlášky: 30.máj 2018

Termín konania prijímacej skúšky: 13. jún 2018

Rozhodnutie o prijatí: do 13. júla 2018

  

  

Témy dizertačných prác

      

Témy dizertačných prác pre akademický rok 2018/19 - v príprave

  

 

Usmernenia a organizačné pokyny

  • Vytvorenie, doručenie a povinné súčasti prihlášky, ďalšie usmernenia.
  • Vzor vyplnenia papierovej formy prihlášky.
  • Podanú elektronickú prihlášku je uchádzač povinný doložiť aj jej papierovou formou, ktorú je potrebné vytlačiť cez rozhranie uchádzača e-prihlášky TUKE s doloženými požadovanými prílohami a náležitosťami v papierovej forme.
  • Ak uchádzač nedoručí k podanej elektronickej prihláške aj papierovú formu s prílohami, iba podaná elektronická prihláška nebude akceptovaná.
  • Návod ako podať EP.

  

  

Poštová adresa

Referát pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium
Fakulta elektrotechniky a informatiky Technická univerzita v Košiciach
Letná 9
042 00 Košice.

  

  

Poplatky

  • Poplatok za podanie iba papierovej formy prihlášky je 35,00 €
  • Uchádzač má možnosť (nie povinnosť) podať elektronickú formu prihlášky
  • Poplatok za podanie elektronickej prihlášky je 30,00 €

  

   

Prihláška

  

 

Údaje k platbe

Číslo účtu v tvare IBAN: SK82 8180 0000 0070 0015 1433 – Štátna pokladnica
Názov účtu adresáta: Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Letná 9, 042 00 Košice
Variabilný symbol: 062018
Konštantný symbol: 0308
Text pre prijímateľa: meno a priezvisko, stupeň štúdia, študijný program
SWIFT: SPSRSKBAXXX

  

  

 
 
Visitor :: Login ::