Archív hlavných aktualít

 

Cena ministra zahraničných vecí Japonska pre rok 2022

9.8.2022

Cena ministra zahraničných vecí Japonska pre rok 2022
Dňa 4. augusta Ministerstvo zahraničných vecí Japonska zverejnilo zoznam ocenených Cenou ministra zahraničných vecí pre rok 2022.

Za dlhoročné prehlbovanie vzájomného porozumenia medzi Japonskom a Slovenskou republikou získal v tomto roku ocenenie aj prof. Ing. Peter Sinčák, CSc., vedúci katedry kybernetiky a umelej inteligencie na Technickej univerzite v Košiciach
Cena ministra zahraničných vecí Japonska sa udeľuje jednotlivcom alebo skupinám, ktorí svojimi mimoriadnymi aktivitami na medzinárodnom poli výrazne prispievajú k prehlbovaniu priateľských vzťahov medzi Japonskom a cudzími krajinami. Zámerom tohto ocenenia je tiež zvýšiť povedomie japonskej verejnosti o týchto záslužných aktivitách a prejaviť tak podporu a vďaku oceneným za ich úsilie.

K udelenému oceneniu srdečne blahoželáme!


Virtuálny Deň otvorených dverí SAIA, n. o.,

27.9.2022Virtuálny Deň otvorených dverí SAIA, n. o., sa uskutoční v stredu, 28. septembra 2022 od 9:30 do 14:00 hod., počas ktorého budú sprostredkované informácie o výskumných a študijných pobytoch v zahraničí, spojených so štipendiami a cestovnými grantmi.

Link na pripojenie: https://us02web.zoom.us/j/87985270502 Program:

9:30h - Predstavenie SAIA
9:40h - Akademické mobility - štipendiá na základe bilaterálnych medzivládnych dohôd a ponúk zahraničných vlád - štipendiá do európskych krajín i krajín mimo Európy
10:00h - Akcia Rakúsko – Slovensko - štipendiá do Rakúska
10:30h - Národný štipendijný program SR - štipendiá do všetkých krajín sveta
11:00h - CEEPUS - štipendiá do strednej, východnej a juhovýchodnej Európy
11.30h - EURAXESS - kariérne poradenstvo
12.00h - 14.00h - Pýtajte sa nás (v diskusných miestnostiach)

17.3.2022

Výučba na FEI TUKE od 21.3.2022
Od 6. týždňa letného semestra (t.j. od 21.3.2022) bude výučba na FEI TUKE prebiehať nasledovne:

 •   cvičenia: prezenčnou formou v učebniach podľa rozvhu,
 •   prednášky v 1. ročníku Bc. štúdia, ktoré sa podľa rozvrhu konajú v stredu: dištančnou formou (online),
 •   ostatné prednášky: forma výučby je na rozhodnutí jednotlivých katedier (je potrebné sledovať oznamy na ich web stránkach).

O prípadných zmenách formy výučby jednotlivých predmetov budú študenti informovaní katedrou zabezpečujúcou daný predmet.

26.11.2021

Zmena spôsobu výučby na FEI TUKE od 29.11.2021 do 17.12.2021V termíne od 29.11.2021 do 17.12.2021, výučba (prednášky a cvičenia) na FEI TUKE bude prebiehať dištančnou formou.Forma realizácie zápočtových písomiek (prezenčne v priestotoch fakulty v režime OTP/dištančne) je na rozhodnutí vyučujúcich.Na základe rozhodnutia Vlády SR, od 25.11.2021 je na území SR vyhlásený núdzový stav a zákaz vychádzania. Zákaz vychádzania sa na základe výnimky č. 15 nevzťahuje na cestu študenta do školy a späť v čase od 5.00 do 20.00 h.Dôrazne odporúčame, aby:

 • študenti mali v prípade kontroly pri sebe študentské preukazy,

 • študenti ubytovaní v Študentských domovoch ostali ubytovaní aj naďalej, keďže je predpoklad, že po ukončení 2-týždňového zákazu vychádzania bude posledný týždeň výučby realizovaný prezenčne.
6.9.2021

Zmena spôsobu výučby na FEI TUKE od 15.11.2021Vzhľadom na skutočnosť, že od 15.11.2021 podľa COVID automatu prechádzajú Košice do III. stupňa ohrozenia - čierna farba, výučba (prednášky a cvičenia) na FEI TUKE bude prebiehať dištančnou formou. Zápočtové písomky všetkých predmetov budú realizované prezenčnou formou v priestoroch fakulty pri dodržaní epidemiologických opatrení.Študentom ubytovaným v študentských domovoch odporúčame, aby ostali aj naďalej ubytovaní, keďže:

 • zápočtové písomky budú realizované prezenčnou formou,
 • predpokladá sa, že približne o dva týždne prejdú Košice opäť do II. stupňa ohrozenia (bordová farba), kedy by sa spôsob výučby vrátil do pôvodnej formy.

 

17.9.2021List dekana Fakulty elektrotechniky a informatiky
 Technickej univerzity Košice ( FEI TUKE )


Príloha:

6.9.2021

Online prieskum - povinné pre všetkých študentov FEI !

Vážení študenti FEI,

s blížiacim sa novým akademickým rokom 2021/2022, zámerom vedenia FEI TUKE je čo najoptimálnejšie a najzodpovednejšie nastavenie procesov výučby a ďalších činností s ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu. V súvislosti s prijímaním správnych rozhodnutí, veľmi cennou informáciou bude zistenie stavu zaočkovanosti proti COVID-19 študentov fakulty.

Pre tento účel bol vytvorený online prieskum: https://forms.office.com/r/Rh3hisB4WC

Prihlasovacie údaje (meno/heslo) sú totožné ako pri prihlasovaní do systému MAIS.


Prosíme študentov, ktorí sa ešte tohto prieskumu nezúčastnili, aby tak urobili do termínu 7.9.2021.30.8.2021List dekana Fakulty elektrotechniky a informatiky
 Technickej univerzity Košice ( FEI TUKE )List dekana Fakulty elektrotechniky a informatiky
 Technickej univerzity Košice ( FEI TUKE )

22.6.2021Vážené kolegyne a kolegovia, študenti.

Dovoľte mi, aby som Vás na sklonku letného semestra oslovil s myšlienkou, ktorá je aktuálna a trápi celú spoločnosť a aj vysokoškolské vzdelávanie. Touto témou je pandémia, ktorá výrazne poznačila aj vysokoškolské vzdelávanie. Na rozdiel od nižších stupňov vzdelávania spôsobila úplný prechod do online sféry.

Napriek enormnej snahe pedagógov kvalita výučby trpí, keďže nie je možné nahradiť osobný kontakt študenta s pedagógom a fakultou.

V záujme udržania kvality vzdelávania je našou snahou vrátiť študentov do učební a laboratórií.

Cestu k tomuto vidíme vo vakcinácii študentov a pedagógov. Našim cieľom je tomu pomôcť aj organizovaním kampane a hľadaní foriem, ktoré by študentom uľahčili prístup k vakcíne, a to aj s prispením TUKE.

Verím, že tento list bude vnímaný ako snaha, aby sme mohli v septembri stretnúť študentov v priestoroch univerzity, a aby sa študenti mohli vrátiť do Študentských domovov a mohli absolvovať vysokoškolské vzdelávanie aj so všetkými študentskými aktivitami a študentským životom.

Naša fakulta plánuje otvoriť zimný semester ak. roku 2021/2022 prezenčnou formou výučby, preto očakávame zaočkovanosť oboma dávkami do 10. septembra 2021.

Alternatívnym riešením bude pretestovanie sa pred začatím semestra a podľa aktuálneho stavu pandémie aj v priebehu semestra.

Veríme, že túto výzvu príjmu študenti aj naši pedagógovia v záujme ochrany pred nákazou pri vysokých počtoch našich študentov.

Prajem Vám pekné leto v zdraví a pohode.


 

prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD., v. r.

dekan FEI TUKENetradičné promócie absolventov FEI TUKE 2021 sa kvôli pandémii stávajú tradičnými

6.4.2021

OZNAM - pokračovanie výučby v letnom semestri 2020/2021

V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou, výučba na FEI TUKE v letnom semestri 2020/2021 prebieha

dištančnou formou do odvolania.

Štipendiá na akademický rok 2020/2021

2.11.2020

     

Získaj 1000 EUR len preto, že sa rozhodneš pre FEI!

V akademickom roku 2020/2021 získalo vyše 16 % najlepších študentov FEI TUKE motivačné odborové štipendium vo výške 1000 EUR. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR takto každoročne podporuje študentov, ktorí si vyberú tzv. perspektívny študijný odbor. V rámci študijných odborov na FEI TUKE boli do tejto skupiny zaradené všetky odbory bakalárskeho a inžinierskeho štúdia. Celková čiastka odborového štipendia pre FEI TUKE činí 496 000 EUR.

Navyše, ministerstvo podporilo formou prospechového štipendia študentov FEI TUKE s vynikajúcimi výsledkami v oblasti štúdia, výskumu a vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti. Celková čiastka prospechového štipendia 144 000 EUR bola rozdelená medzi viac než 9 % študentov s najlepšími výsledkami.

     

 

POKYN dekana č. 01/2020

Uplatnenie absolventov FEI

19.6.2018

 

Spoločnosť Profesia zostavila už 11. rebríček verejných vysokých škôl a ich fakúlt na základe záujmov zamestnávateľov o životopisy absolventov. Potvrdil sa neustále stúpajúci záujem o našich absolventov a výsledkom je 3. miesto našej fakulty. Na Slovensku je 118 fakúlt vysokých škôl.

 

  

      

   

V nasledujúcej tabuľke sú oblasti, v ktorých je najlepšie uplatnenie absolventov v rámci Slovenska. Údaje zverejnilo v ISCP Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Fakulta poskytuje vzdelávanie vo väčšine z nich.

      

 

  

   

 

Oznam pre študentov FEI TUKE – výučba do odvolania

15.10.2020
Pozor zmena vo vyučovacom procese!!!V termíne od 1.10.2020 do ODVOLANIA bude výučba ( prednášky a cvičenia, vrátane telesnej výchovy ) prebiehať on - line.


Netradičné promócie našich absolventov

25.6.2020Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity
v Košiciach oslavuje 50. výročie vzniku

18.9.2019

 

   

   

 
Príhovor dekana Fakulty elektrotechniky a informatiky
 Technickej univerzity Košice ( FEI TUKE )

27.3.2020

Náročné obdobie, ktorým v súčasnosti prechádzame nás vedie k tomu, aby sme hľadali opatrenia, ktoré by viedli k fungovaniu fakulty vo všetkých oblastiach jej života. Po niekoľkých rokovaniach  Kolégia dekana, ktoré prebiehajú formou videokonferencie, s využitím dostupných technických prostriedkov (webex, skype, teams a pod.) sme prijali závery ďalšieho postupu ukončenia LS ak.r.2019/2020. Hlavným komunikačným prostredím dištančnej formy štúdia bude platforma WEBEX.  Cieľom postupu, ktorý je prezentovaný nižšie je zabezpečiť dôstojné ukončenie tohto akademického roku a pritom zabezpečiť maximálnu ochranu zdravia našich študentov a zamestnancov. Želajme si všetci, aby sme v zdraví úspešne zvládli situáciu, ktorou žije nielen celé Slovensko, ale aj celý svet.

Liberios Vokorokos
1. Pokyn pre študentov I. a II. stupňa na ukončenie LS 2019/20
2. Pokyn pre študentov III. stupňa na ukončenie LS 2019/20
3. Postup pre obhajoby záverečných prác v akad. roku 2019/20
4. Pokyn pre zamestnancov na ukončenie LS 2019/20
5. Pokyn pre zabezpečenie zasadnutia vedeckej rady

Od roku 1969 po súčasnosť

20.9.2019

Krátky film o fakulte k 50.výročiu založenia zobrazujúci hlavné míľniky našej histórie, súčasnosť a názory našich absolventov. Všetky úspechy fakulty sú výsledkom dlhoročnej snahy a zodpovednej práce našich pedagógov, zamestnancov a aj študentov. V tomto úsilí nám poskytujú významnú podporu aj naši domáci a zahraniční partneri z akademického a priemyselného prostredia. Ďakujeme!

 

   

 

Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach oslavuje 50. výročie vzniku

18.9.2019

Rok 2019 sa nesie v znamení 50. výročia založenia Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) Technickej univerzity v Košiciach (TUKE). Fakulta si ho pripomenie slávnostným programom 19. septembra.

Fakulta prešla dlhú cestu pod relatívne šťastnou hviezdou a sprostredkovala vzdelanie desiatkam tisícov absolventov v rôznych študijných programoch elektrotechniky a informatiky. Dynamiku vývoja i zmien počas relatívne krátkeho času azda najlepšie vystihuje zmena názvu z Elektrotechnickej fakulty na Fakultu elektrotechniky a informatiky pred 25 rokmi. Fakulta dospela a bola schopná prijať nové výzvy, ktoré priniesla prebiehajúca informačná revolúcia.

„Základné poslanie fakulty sa ani dnes nemení. Sme a chceme byť oporou svojim študentom počas štúdia i počas ich celého aktívneho života, sme a chceme byť tvoriví a moderní v získavaní a poskytovaní najnovších poznatkov spoľahliví a praktickí vo vzťahoch s partnermi. Zvýšili sme náš vedecký a výskumný potenciál, poskytujeme vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch štúdia, úspešne sme prešli evaluáciami, s pomocou štrukturálnych fondov EÚ sme obnovili naše laboratóriá, rozširujeme okruh partnerov. Dlhodobo potvrdzujeme naše stabilné postavenie v štruktúre vysokoškolského vzdelávania, vedy a výskumu na Slovensku i vo svete,“ hovorí dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.

Aj keď má fakulta bohatú históriu a rad úspechov, denno-denne je nútená porovnávať sa nielen s univerzitami na Slovensku a v Čechách, ale súperiť s tisíckami univerzít a vysokých škôl na celom svete. V rámci medzinárodných rankingov sa umiestňuje v tisícke najlepších škôl na svete.

Absolventi FEI TUKE patria medzi najžiadanejších, čo potvrdzujú nielen portály zamestnávateľov, ale i štatistiky, zverejňované úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Taktiež to potvrdzuje množstvo absolventov, ktoré sa úspešne zapája pri vzdelávaní, výskume, vývoji a výrobe vo firmách a inštitúciách po celom svete, kde sú prinajmenšom rovnocennými v konkurencii s domácimi absolventami, ak nie lídrami tímov. Firmy sa o nich intenzívne uchádzajú ešte počas štúdia. Fakulta otvára svoje brány okrem študentov aj partnerským inštitúciám a firemným spoločnostiam.

Slávnostný večer pri príležitosti osláv 50. výročia Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach sa uskutoční vo štvrtok 19. septembra 2019 o 18. hodine v Dome umenia v Košiciach.

Krátka tlačová beseda bude o 17. hodine na 2. poschodí Domu umenia. Pre zástupcov médií budú k dispozícii:

 • prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD. - dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky TUKE
 • prof. Ing. Alena Pietriková, CSc. - prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium
 • doc. Ing. Mária Gamcová, PhD. - prodekanka pre propagáciu fakulty a zahraničné vzťahy
 • doc. Ing. Ľubomír Beňa, PhD. - prodekan pre bakalárske a inžinierske štúdium
 • doc. Ing. František Babič, PhD. - prodekan pre rozvoj a vonkajšie vzťahy
  
 

Národný štipendijný program - uzavierka 30.04.2019

1.3.2019

Nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové  pobyty v akademickom roku 2019/2020.

Uzávierka žiadostí je 30. apríla 2019 do 16:00 hod., ktoré možno predkladať  on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o VŠ, napr. na SAV) a postdoktorandov pôsobiacich na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách s trvalým pobytom na Slovensku na pokrytie životných nákladov na študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (magisterské/inžinierske/doktorské štúdium), študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas doktorandského štúdia alebo na výskumný pobyt pre postdoktorandov na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnej organizácii.

Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách. O štipendium sa môžu uchádzať občania ktorejkoľvek krajiny sveta.

V prípade otázok, týkajúcich sa Národného štipendijného programu, sa môžete obrátiť priamo aj na administrátorov tohto programu – Daniela Remenar Kirdová (daniela.remenar.kirdova@saia.sk), uchádzači o štipendium s trvalým pobytom na Slovensku; Lukáš Marcin (lukas.marcin@saia.sk), uchádzači o štipendium zo zahraničia.

Základné informácie o programe nájdete v priloženom letáku.

 

 

 

Otvorenie OpenLab

27.9.2018

Dňa 24.9.2018 o 9:30 sa konalo slávnostné otvorenie nového otvoreného laboratória v priestoroch 5. poschodia hlavnej budovy Technickej univerzity v Košiciach. OpenLab vznikol zo spolupráce spoločnosti T-Systems s Katedrou počítačov a informatiky a má slúžiť na výskumné a vzdelávacie účely.

Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili aj rektor TUKE Stanislav Kmeť a predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka, podľa ktorých aj takéto projekty spolupráce so súkromným sektorom pomáhajú zatraktívniť a skvalitňovať vzdelávanie, rozvíjať inovácie a zabraňovať odlivu mladých talentovaných ľudí z regiónu.

  

 

  

  

 

Minebea prichádza do Košíc

22.6.2018

Za účasti predsedu vlády Slovenskej republiky Petra Pellegriniho a prezidenta spoločnosti Minebea Mitsumi Yoshihisa Kainumu bol v Košiciach otvorený najmodernejší európsky závod spoločnosti.  Na pozvanie spoločnosti sa otvorenia zúčastnilo aj vedenie našej fakulty. Jeho súčasťou bude aj výskumno-vývojové centrum, v ktorom nájde uplatnenie vyše 100 odborníkov. V závode už v súčasnosti pracujú naši absolventi. Generálny riaditeľ Minebea Slovakia a výkonný riaditeľ spoločnosti Minebea Europe Jörg Hoffmann uviedol, že jedným z kľúčových momentov pri rozhodovaní sa o umiestnení investície bola prítomnosť Technickej univerzity v Košiciach . Vysoko boli ocenené rokovania na našej fakulte o schopnosti pripraviť ľudí, ktorí sú pre závod a jeho výskumné centrum potrební.  

Viac informácií.

 

Delegácia Univerzity v Splite

19.4.2018