Akademický senát

  

prof. Ing. Ján Šaliga, PhD. jan.saliga@tuke.sk
KEMT predseda 
prof. Ing. Pavol Fedor, PhD. pavol.fedor@tuke.sk KEM podpredseda
doc. Ing. Zsolt Čonka, PhD.
zsolt.conka@tuke.sk KEE  
doc. Ing. Ján Molnár, PhD. jan.molnar@tuke.sk KTPE  
doc. Ing. Marek Bundzel, PhD. marek.bundzel@tuke.sk KKUI  
RNDr. Juraj Valiska, PhD.
juraj.valiska@tuke.sk KMTI  
prof. RNDr. Vladimír Lisý, DrSc. 
vladimir.lisy@tuke.sk KF  
prof. Ing. Peter Drotár, PhD. peter.drotar@tuke.sk KPI  
doc. Ing. Peter Lukács, PhD.
peter.lukacs@tuke.sk KTE  
Michaela Vaľovská
michaela.valovska@student.tuke.sk študent
Ivo Bubeňko ivo.bubenko@student.tuke.sk študent
Marek Šoltés marek.soltes@student.tuke.sk študent
Lenka Bubeňková lenka.bubenkova@student.tuke.sk študent
Dávid Potoma david.potoma.2@student.tuke.sk študent
Tomáš Vida tomas.vida@student.tuke.sk študent

Správy o činnosti AS FEI TUKE

Vyhlásenie doplňujúcich volieb na delegátov do Študentskej rady vysokých škôl

1.12.2022V zmysle "Zásad volieb do Študentskej rady vysokých škôl" Akademický senát Technickej univerzity v Košiciach vyhlasuje voľby na delegátov do Študentskej rady vysokých škôl.Voľby sa uskutočnia dňa 22. decembra 2022.Viac informácií.

Výsledky volieb do Akademického senátu TUKE

Vyhlásenie volieb do Akademického senátu TUKE

Výsledky volieb do Akademického senátu FEI TUKE pre obdobie 2022-2026

Vyhlásenie volieb do Akademického senátu FEI TUKE

Vyhlásenie výsledkov volieb kandidáta na dekana FEI TUKE

Akademický senát FEI TUKE na svojom zasadnutí  dňa 15.03.2022 zvolil za kandidáta na dekana fakulty na funkčné obdobie od 01.04.2023 - 31.03.2027 prof. Ing. Liberiosa Vokorokosa, PhD.

Návrh realizácie dekanského zámeru rozvoja Fakulty elektrotechniky a informatiky

7.3.2022V súlade so Štatútom FEI, Zákonom o vysokých školách a na základe vyhlásenia volieb dekana FEI TU v Košiciach (viď zápisnica zo zasadnutia senátu FEI TU zo dňa 28.02. 2022) bol predsedovi akademického senátu FEI TUKE doručený do stanoveného termínu jediný návrh kandidáta, a to prof. Ing. Liberiosa Vokorokosa, PhD., súčasného dekana FEI TU v Košiciach.

Kandidát zverejní návrh realizácie dekanského zámeru rozvoja fakulty na webovskom sídle akademického senátu fakulty najneskôr 11. marca 2022. Otázky, návrhy a pripomienky môžu členovia akademickej obce následne posielať priamo kandidátovi prof. Ing. Liberiosovi Vokorokosovi, PhD. a v kópii predsedovi senátu prof. Ing. Jánovi Šaligovi, PhD.

Voľba dekana prebehne v akademickom senáte v utorok 15. marca 2022 so začiatkom o 13:30.

Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana FEI TUKE

2.3.202228.02.2022 Uznesenie č. 40/14/2022 - Akademický senát FEI TUKE vyhlasuje voľby kandidáta na dekana na 15.03.2022

 

 

 
 
 
 
 
Visitor :: Login ::