Katedra počítačov a informatiky

Domáca stránka pracoviska: kpi.fei.tuke.sk

Katedra počítačov a informatiky (KPI) poskytuje vzdelávanie v oblasti informatiky a informačných technológií od roku 1989. KPI garantuje a v plnej miere zabezpečuje vzdelávanie v študijnom programe Informatika vo všetkých troch stupňoch, teda v bakalárskom, inžinierskom aj doktorandskom stupni štúdia. Predmetom vzdelávania je široké spektrum fundamentálnych znalostí a technologických zručností predovšetkým z nasledujúcich základných oblastí:

 • informatika,
 • softvérové inžinierstvo,
 • počítačové inžinierstvo,
 • informačné systémy,
 • počítačové siete

Študijný program Informatika doteraz vyštudovalo viac ako 3200 študentov v bakalárskom a 2000 študentov v inžinierskom stupni štúdia. Absolventi môžu pracovať v širokom spektre špecializovaných oblastí informačných technológií, s vysokou pridanou hodnotou tvorivej práce, napr. ako návrhári, architekti a programátori softvérových systémov, ako aj vysoko kvalifikovaní odborníci vo vývoji, implementácii, prevádzke a údržbe počítačových systémov a počítačových sietí.

Doktorandský stupeň štúdia študijného programu Informatika doteraz absolvovalo viac ako 120 študentov, s významným prínosom k vedeckému výskumu, ktorý je zameraný najmä na tieto oblasti:

 • teória a paradigmy programovania,
 • doménovo-špecifické jazyky a inteligentné komunikačné rozhrania
 • transformačné a generatívne techniky v automatizovanej produkcie softvéru
 • sémantika programovacích a modelovacích jazykov
 • paralelné a distribuované programovanie, systémy reálneho času,
 • metódy, nástroje a metodiky analýz a návrh softvérových systémov,
 • počítačová grafika a systémy virtuálnej reality,
 • technológia agentov pre návrh a implementáciu distribuovaných softvérových systémov,
 • modelovanie a simulácia systémov,
 • moderné databázové a informačné technológie,
 • bezpečnosť počítačových systémov,
 • systémy elektronického vzdelávania, systémy inteligentného učenia,
 • počítačové siete a rozšírené sieťové infraštruktúry,
 • monitorovanie, kontrola a vizualizácia topológií v LAN a WAN,
 • virtuálne komunikačné infraštruktúry a ich praktické použitie.
 
 
 
 
 
Visitor :: Login ::