Vedenie

Dekan

prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.
Liberios.Vokorokos@tuke.sk

Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť
a doktorandské štúdium
Štatutárny zástupca dekana

prof. Ing. Alena Pietriková, CSc.
Alena.Pietrikova@tuke.sk
 

Prodekanka pre propagáciu fakulty
a zahraničné  vzťahy

doc. Ing. Mária Gamcová, PhD.
Maria.Gamcova@tuke.sk

Prodekan pre bakalárske a inžinierske štúdium

doc. Ing. Ľubomír Beňa, PhD.
Lubomir.bena@tuke.sk
 

Prodekan pre rozvoj a vonkajšie vzťahy

doc. Ing. František Babič, PhD.
frantisek.babic@tuke.sk
 

Prodekan pre koordináciu projektov a transfer technológií

doc. Ing. Martin Chovanec, PhD.
martin.chovanec@tuke.sk
 

Poverená výkonom funkcie Tajomník

Mgr. Mária Pačilová
maria.pacilova@tuke.sk

Predseda AS FEI

prof. Ing. Ján Šaliga, PhD.
jan.saliga.@tuke.sk


Predseda OZPŠaV

Ing. Anna Hodulíková, PhD.
Anna.Hodulikova@tuke.sk

 
 
 
 
 
Visitor :: Login ::