Študijní poradcovia pre bakalárske štúdium

 

Úloha študijného poradcu

  • informovať študentov o štruktúre príslušného študijného programu, o možnostiach voľby predmetov a poskytovať im konzultácie pri zostavovaní ich osobných učebných plánov
  • upozorňovať vedenie fakulty na prípadné problémy vo výchovnovzdelávacom procese
  • spolupracovať so študijným oddelením fakulty pri riešení študijných záležitostí študentov fakulty
  • podľa potreby urobiť stretnutie študentov so študijným poradcom.

Poradcovia

Aplikovaná elektrotechnika prof. Ing. Daniela Perduková, PhD.
Automobilová elektronika Ing. Peter Lukács, PhD.
Elektroenergetika doc. Ing. Jaroslav Džmura, PhD.
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov prof. RNDr. Vladimír Lisý, DrSc.
Inteligentné systémy doc. Ing. Peter Papcun, PhD.
Hospodárska informatika doc. Ing. František Babič, PhD.
Informatika doc. Ing. Emília Pietriková, PhD.
Kyberbezpečnosť doc. Ing. Emília Pietriková, PhD.
Počítačové modelovanie RNDr. Anna Grinčová, PhD.
Počítačové siete doc. Ing. Ľubomír Doboš, CSc.
Priemyselná elektrotechnika Ing. Patrik Jacko, PhD.
 
 
 
 
 
Visitor :: Login ::