Doktorandské štúdium

 Doktorandské štúdium je vysokoškolským štúdiom tretieho stupňa, najvyššou formou vysokoškolského vzdelávania, ktorej cieľom je príprava doktorandov na samostatnú tvorivú vedeckovýskumnú a vedeckopedagogickú činnosť. Absolventi získavajú akademický titul "philosophiae doctor", v skratke "PhD" v príslušnom študijnom odbore.

Akademický titul "philosophiae doctor" udeľujú vysoké školy s akreditovaným študijným programom v príslušnom študijnom odbore. Štandardná dĺžka štúdia na FEI TUKE je pre doktorandský študijný program v dennej forme štyri roky, v externej forme päť rokov.

Absolvent je schopný a pripravený na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť v oblasti výskumu alebo vývoja alebo na samostatnú teoretickú a tvorivú umeleckú činnosť. Doktorandské štúdium pozostáva zo študijnej a vedeckej časti.

  

Zápisy doktorandov do ak. roka 2024/2025

9.7.2024Zápisy doktorandov do akademického roka 2024/2025 sa uskutočnia nasledovne:Zápis do 1. ročníka (denná aj externá forma)

dňa 28.08.2024 (streda) o 9:00 hod. prezenčnou formou v posluchárni L9 - B 221 (bývalá poslucháreň č. 220) v B bloku na 2. posch. v budove TUKE, Letná 1/9, Košice. (doneste si písacie potreby).Zápisy do vyšších ročníkov:

prezenčnou formou v posluchárni L9 - B 221 (bývalá poslucháreň č. 220) v B bloku na 2. posch. v budove TUKE, Letná 1/9, Košice (doneste si písacie potreby, platby za zápis musia byť uhradené aj spárované).    • Zápis do 2. roč. denná aj externá forma      05.09.2024 (09:00 hod.)
    • Zápis do 3. roč. denná aj externá forma      05.09.2024 (10:30 hod.)
    • Zápis do 4. roč. denná aj externá forma      05.09.2024 (12:00 hod.)
    • Zápis do 5. roč. externé štúdium                  05.09.2024 (13:30 hod.)
    • Zápis pre nadštandardné štúdium:             05.09.2023 (13:30 hod.)Podrobné informácie ku zápisom.


Skúšky doktorandiek a doktorandov z cudzieho jazyka v letnom semestri v akademickom roku 2023/24

23.4.2024Oddelenie jazykov Ústavu jazykov, spoločenských vied a akademického športu TUKE oznamuje termíny doktorandských skúšok v letnom semestri 2023/24:


21.05.2024 - 9:30 hod., 10:00 hod., 11:00 hod.,  11:30 hod., 12:30 hod.
28.05.2024 - 9:30 hod., 10:00 hod., 11:00 hod.,  11:30 hod., 12:30 hod.
04.06.2024 - 9:30 hod., 10:00 hod., 11:00 hod.,  11:30 hod., 12:30 hod.
18.06.2024 - 9:30 hod., 10:00 hod., 11:00 hod.,  11:30 hod., 12:30 hod.
25.06.2024 - 9:30 hod., 10:00 hod., 11:00 hod.,  11:30 hod., 12:30 hod.Zápis na skúšky z anglického jazyka bude organizovaný interne. Doktorand/ka sa prihlási u PhDr. JUDr. Heleny Mazurovej, PhD. cez MS Teams Hovory v určených termínoch:


02.05.2024 - 12.30 – 13.00 hod.
06.05.2024 - 12.30 – 13.00 hod.
09.05.2024 - 12.30 – 13.00 hod.
Prihlásení na skúšky musíte byť do 10.05.2024 do 12.00 hod.Podmienkou prihlásenia je súhlas školiteľa/školiteľky s termínom skúšky, ktorý/á sa zúčastňuje skúšky ako člen/ka komisie.
Podrobné informácie nájdete v ozname tu.Konferencia SCYR

7.2.2024Konferencia mladých vedcov SCYR 2024 

sa uskutoční dňa 19.04.2024


 

Harmonogram štúdia

Školitelia a odborové komisie

 
 
 
 
 
Visitor :: Login ::