Doktorandské štúdium

 Doktorandské štúdium je vysokoškolským štúdiom tretieho stupňa, najvyššou formou vysokoškolského vzdelávania, ktorej cieľom je príprava doktorandov na samostatnú tvorivú vedeckovýskumnú a vedeckopedagogickú činnosť. Absolventi získavajú akademický titul "philosophiae doctor", v skratke "PhD" v príslušnom študijnom odbore.

Akademický titul "philosophiae doktor" udeľujú vysoké školy s akreditovaným študijným programom v príslušnom študijnom odbore. Štandardná dĺžka štúdia na FEI TUKE je pre doktorandský študijný program v dennej forme štyri roky, v externej forme päť rokov.

Absolvent je schopný a pripravený na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť v oblasti výskumu alebo vývoja alebo na samostatnú teoretickú a tvorivú umeleckú činnosť. Doktorandské štúdium pozostáva zo študijnej a vedeckej časti.

  

Zápisy doktorandov do ak. roka 2023/2024

14.7.2022Zápisy doktorandov do akademického roka 2022/2023 sa uskutočnia nasledovne:Zápis do 1. ročníka (denná aj externá forma)

dňa 21.08.2023 (pondelok) o 8:30 hod. prezenčnou formou v posluchárni L9 - B 221 (bývalá poslucháreň č. 220) v B bloku na 2. posch. v budove TUKE, Letná 1/9, Košice. (doneste si písacie potreby).Zápisy do vyšších ročníkov:

prezenčnou formou v posluchárni L9 - B 221 (bývalá poslucháreň č. 220) v B bloku na 2. posch. v budove TUKE, Letná 1/9, Košice (doneste si písacie potreby).    • Zápis do 2. roč. denná aj externá forma      05.09.2023 (09:00 hod.)
    • Zápis do 3. roč. denná aj externá forma      05.09.2023 (10:30 hod.)
    • Zápis do 4. roč. denná aj externá forma      05.09.2023 (12:00 hod.)
    • Zápis do 5. roč. externé štúdium                  05.09.2023 (13:30 hod.)
    • Zápis pre nadštandardné štúdium:             05.09.2023 (13:30 hod.)Podrobné informácie ku zápisom.

Skúšky doktorandov z cudzieho jazyka v letnom semestri v akademickom roku 2022/23

20.4.2023Oddelenie jazykov Ústavu jazykov, spoločenských vied a akademického športu TUKE oznamuje termíny doktorandských skúšok v letnom semestri 2022/23:

16.5.2023 - 9:30 hod., 10:00 hod., 10:30 hod., 11:30 hod.
30.5.2023 - 9:30 hod., 10:00 hod., 10:30 hod., 11:30 hod.

13.6.2023 - 9:30 hod., 10:00 hod., 10:30 hod., 11:30 hod.
20.6.2023 - 9:30 hod., 10:00 hod., 10:30 hod., 11:30 hod.

Zápis na skúšky z anglického jazyka bude organizovaný interne. Doktorandi sa prihlásia u PhDr. JUDr. Heleny Mazurovej, PhD. cez MS Teams Call / interný telefón kl. 4308 / osobne v určených termínoch: 02.05.2023: 11.00 – 11.30 hod. a 03.05.2023: 11.00 – 11.30 hod.

Podmienkou prihlásenia je súhlas školiteľa s termínom skúšky, ktorý sa zúčastňuje skúšky ako člen komisie.

Harmonogram štúdia

Konferencia SCYR

7.4.2022Termín Konferencie mladých vedcov SCYR 2023

Z organizačných dôvodov sa konferencia SCYR uskutoční dňa 20. 04. 2023

(namiesto pôvodne plánovaného termínu 21.4.2023 )
 

Školitelia a odborové komisie

 
 
 
 
 
Visitor :: Login ::