Inžinierske štúdium

Inžinierske štúdium sa uskutočňuje v inžinierskom študijnom programe - druhý stupeň vysokoškolského štúdia. Zameriava sa na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy a na rozvíjanie schopnosti ich tvorivého uplatňovania pri výkone povolania, alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu v doktorandskom študijnom programe. Významnou zložkou inžinierskych študijných programov sú projektové práce.

Štandardná dĺžka štúdia pre inžiniersky študijný program sú na FEI TUKE dva roky.

Záverečnou prácou štúdia študijného programu druhého stupňa diplomová práca, ktorej obhajoba je štátnou skúškou. Absolventi študijného programu druhého stupňa získavajú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a udeľuje sa im akademický titul "inžinier" (v skratke "Ing.").       

 
 
 
 
 
Visitor :: Login ::