Študijní poradcovia pre inžinierske štúdium

 

Úloha študijného poradcu

  • informovať študentov o štruktúre príslušného študijného programu, o možnostiach voľby predmetov a poskytovať im konzultácie pri zostavovaní ich osobných učebných plánov
  • upozorňovať vedenie fakulty na prípadné problémy vo výchovnovzdelávacom procese
  • spolupracovať so študijným oddelením fakulty pri riešení študijných záležitostí študentov fakulty
  • podľa potreby urobiť stretnutie študentov so študijným poradcom.

Poradcovia

Automobilová elektronika Ing. Peter Lukács, PhD.
Elektroenergetika Ing. Jaroslav Džmura, PhD.
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov prof. RNDr. Vladimír Lisý, DrSc.
Hospodárska informatika doc. Ing. František Babič, PhD.
Informatika doc. Ing. Emília Pietriková, PhD.
Kyberbezpečnosť doc. Ing. Emília Pietriková, PhD.
Inteligentné systémy doc. Ing. Peter Papcun, PhD.
Počítačové siete doc. Ing. Ľubomír Doboš, CSc.
Počítačové modelovanie RNDr. Anna Grinčová, PhD.
Priemyselná elektrotechnika Ing. Patrik Jacko, PhD.
 
 
 
 
 
Visitor :: Login ::