Otázky a odpovede

Informácie k prijímaciemu konaniu na akademický rok 2016/2017 a štúdiu nájdete naďalej na webe FEI TUKE. Ak ste si ich pozorne prečítali a napriek tomu Vám niečo nie je jasné, potrebujete odpovede na vaše otázky, máte možnosť:

 • prečítať si na tejto stránke odpovede Študijného oddelenia na najčastejšie otázky uchádzačov,
 • napísať na Študijné oddelenie FEI TUKE: uchadzaci.fei@tuke.sk,
 • zavolať na Študijné oddelenie FEI TUKE: 602 2210, 602 2201, 602 2200,
 • zastaviť sa v úradných hodinách osobne na Študijnom oddeleni FEI TUKE.

Najčastejšie kladené otázky a odpovede k nim:

1. Dobrý deň, akým spôsobom sa dá prihlásiť na štúdium na Vašu fakultu?

Ak máte záujem študovať na našej fakulte na prvom stupni štúdia (Bc.) máte dve možnosti, ako podať prihlášku:

 • prvý spôsob (uprednostňujeme) - je podanie elektronickej prihlášky TUKE, ktorá musí byť bezpodmienečne doplnená ešte jej vytlačenou papierovou formou. Musíte ju doručiť na študijné oddelenie čo najskôr po jej zadaní do systému, najneskôr však do stanoveného termínu na podávanie prihlášok. Poplatok za podanie takejto prihlášky je 20,00 €. K vytlačenej forme je potrebné doložiť všetky požadované doklady a dokumenty. Bez dodanej papierovej je podaná iba elektronická prihláška neplatná.
  Cez rozhranie elektronickej prihlášky je možné sledovať stav Vašej prihlášky – od zaevidovania, cez spárovanie podanej e-prihlášky s Vami doručenou papierovou, akceptáciu až po rozhodnutie prijímacej komisie.
 • druhý  spôsob - je podanie iba papierovej prihlášky, ktorej formulár sa dá kúpiť v obchodoch s tlačivami (napr. ŠEVT), prípadne sa dá stiahnuť z našej fakultnej stránky.  Poplatok pri podaní iba papierovej prihlášky je 25,00 € . Upozorňujeme na potrebu uviesť svoju e-mailovú adresu na papierovej prihláške, na ňu Vám budú zaslané prihlasovacie údaje. Po doručení prihlášky na študijné oddelenie  a jej zaevidovaní do systému MAIS môže uchádzač sledovať cez rozhranie elektronickej prihlášky TUKE stav svojej prihlášky – cez evidenciu prihlášky až po rozhodnutie prijímacej komisie. Títo uchádzači sa v rozhraní e-prihlášky musia prihlásiť cez rodné číslo.

  Ak máte záujem študovať na našej fakulte na druhom stupni štúdia (Ing.):
 • vytvorenie a vyplnenie formulára prihlášky je možné iba v elektronickej (elektronicko-papierovej) forme prostredníctvom e-prihláška na TUKE, t.j. vyplnenie a vytlačenie takto vyplneného formulára na papier.

2. Môžeme použiť na podanie prihlášky na FEI TUKE centrálnu elektronickú prihlášku Ministerstva školstva?

Nie, neodporúčame používať Centrálnu elektronickú prihlášku na  http://www.prihlaskavs.sk. TUKE a teda aj FEI TUKE má svoju vlastnú elektronickú prihlášku https://eprihlaska.tuke.sk. Tieto dva systémy nie sú v súčasnosti prepojené.  Údaje ku prihláške zadané do centrálnej prihlášky nebudú doručené a dostupné na FEI TUKE. Prihláška TUKE https://eprihlaska.tuke.sk ponúka okrem možnosti podania a vygenerovania vyplnenej papierovej prihlášky navyše aj funkcionality sledovania stavu podanej  (elektronickej alebo papierovej) prihlášky, budú v nej viditeľné rozhodnutia o prijatí a obsahuje aj ďalšie usmerňujúce údaje ku e-návratke na TUKE pre prijatých uchádzačov.

3. Čo všetko potrebujem doložiť ku prihláške a ak je dátum podania prihlášky 30. apríl,  stačí to poslať 30. apríla?

Prihláška je úplná, ak má vypísané všetky údaje v jednotlivých kolonkách formulára, viď vzor vyplnenej prihláškypotvrdené známky zo strednej školy s priemermi z konca 1., 2. a 3. ročníka v prípade štvorročnej strednej školy, resp. adekvátne ročníky päť(šesť) ročnej strednej školy, ak už uchádzač v minulosti zmaturoval, tak aj známky z maturity, ak je aktuálny maturant dokladuje úspešnú maturitu hneď po obdržaní vysvedčenia jeho zaslaním na študijné oddelenie. Ak nie sú výsledky potvrdené pečiatkou a podpisom strednej školy na prihláške, tak musí uchádzač doložiť úradne overené kópie príslušných vysvedčení; v prípade úspechov v olympiádach a súťažiach, ktoré sú špecifikované v podmienkach prijatia je potrebné doložiť úradne overené kópie diplomov; nutné je priložiť doklad o zaplatení poplatku spojeného s prijímacím konaním - v prípade iba papierovej prihlášky 25,00 €, elektronická prihláška spojená s papierovou 20,00 €; štruktúrovaný životopis;  po absolvovaní štúdia je potrebné doložiť vysvedčenie zo 4.ročníka a maturitné vysvedčenie.

Ak potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti na prihláške pri jej podaní nebude, bude sa uchádzač považovať za zdravotne spôsobilého. Ak má uchádzač zmenenú zdravotnú spôsobilosť (napr. preukaz ZŤP), prípadne iné obmedzenia,je potrebné túto skutočnosť dokladovať potvrdením od lekára.

Pokiaľ bude prihláška neúplná, resp. uchádzač nedoloží predpísané doklady,  po termíne na podávanie prihlášok už nebudeme kontaktovať uchádzačov na doplnenie dokladov, ale prihláška bude považovaná za neúplnú a uchádzač bude neprijatý pre nedodanie podkladov.

4. Ak máte elektronickú prihlášku, máte aj elektronickú návratku na Vašej fakulte?

Elektronická návratka  je na našej fakulte zavedená už v tomto prijímacom konaní (pre akademický rok 2015/16), je povinná, budú s ňou spojené dôležité úkony pre zápis a Vaše ďalšie štúdium na našej fakulte. Posledný termín na jej doručenie bude 13. júl 2015 (približne), preto sledujte pozorne informácie pre uchádzačov na fakultnej internetovej stránke. Aj túto sekciu otázok a odpovedí, aj pokyny, ktoré dostanete s rozhodnutím o prijatí/neprijatí. Kde budeme aktualizovať pokyny, informácie a termín doručenia. V zásade sa bude jednať o elektronické potvrdenie záujmu študovať, uploadnutie fotografie pre študentský preukaz a evidenciu poplatkov ku zápisu.

5. Kam mám poslať prihlášku, číslo účtu a variabilný symbol na zaplatenie?

Číslo účtu:  7000151433/8180 – Štátna pokladnica
IBAN: SK8281800000007000151433  - povinný údaj!  SWIFT: SPSRSKBAXXX – len pre platby zo zahraničia!
Názov účtu adresáta:  Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach, Letná 9, 042 00  Košice
Variabilný symbol: 042016
Konštantný symbol: 0308
Text pre prijímateľa: meno a priezvisko, študijný program uvedený v prihláške, stupeň štúdia

Prihlášku môžete doručiť aj osobne, na uvedenú adresu,  Študijné oddelenie FEI TU,  A – blok, č. dverí 234.

6. Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, ako sa rieši situácia ohľadom poplatkov. Čo ak tento poplatok chcem zaplatiť cez Internet Banking? Aké potvrdenie mám doložiť? Detail transakcie?

V doklade o platbe je potrebný detail transakcie o tom, že transakcia prebehla. Je potrebné uviesť vaše meno, príp. iný doplňujúci identifikačný údaj. 

7. Chcel by som sa opýtať, či sa za prihlášku na vašu školu platí ten istý poplatok, ak si zapíšem na viac študijných programov v rámci tej istej fakulty alebo či sa platí za každý zvlášť.

Na jednej prihláške môže byť uvedený iba jeden študijný program. Ak má uchádzač záujem o prijatie na viac študijných programov na FEI, tzv. súbežné štúdium, musí si na každý študijný program podať osobitnú prihlášku. Za každú prihlášku je poplatok 25,00 €, v prípade elektronickej prihlášky 20,00 €.

8. Na papierovej prihláške je potrebné potvrdiť zdravotnú spôsobilosť uchádzača. Mňa by zaujímalo či to musí byť už pri podaní prihlášky.

Na prihláške je potrebné dokladovať potvrdenie o zmenenej zdravotnej spôsobilosti, napr. preukaz ZŤP, pri nepredložení žiadneho dokladu sa predpokladá, že uchádzač je zdravotne spôsobilý.

9. Aký je postup pre záujemcov o štúdium, ktorí sú ZŤP? Ďakujem.

Postup je taký istý ako pre všetkých záujemcov. Do prihlášky treba uviesť a priložiť o aké postihnutie sa jedná. Po prehodnotení žiadosti bude záujemcovi oznámené či môže študovať.

10. Môžem sa opýtať kedy a ako sa dozvieme či prihláška bola doručená na študijné oddelenie? Ďakujem.

Došlé papierové prihlášky sa na študijnom oddelení spracovávajú postupne a zadávajú sa do systému.  Po zaevidovaní došlej papierovej prihlášky do systému, resp. po spárovaní došlej papierovej s podanou elektronickou  prihláškou uchádzač cez rozhranie elektronickej prihlášky môže sledovať jej stav. Ak máte záujem o zaslanie potvrdenia, že Vaša prihláška je doručená na študijné oddelenie ešte pred jej zadaním do systému,  poštou alebo osobne doručte na študijné odd. FEI žiadosť o zaslanie potvrdenia o podaní prihlášky s ústrižkom o zaplatení príslušného poplatku - v súlade s Príkazom rektora o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom je poplatok za potvrdenie o podaní prihlášky na TUKE: 3,00 €.

11. Potrebujem k prihláške doložiť overené kópie všetkých vysvedčení zo strednej školy?

Ak máte požadované výsledky (známky a priemery) zo strednej školy - koniec 1., 2. a 3. ročníka plus maturita (v prípade, ak ste už zmaturovali v minulosti) overené podpisom a pečiatkou strednej školy  na prihláške, nemusíte prikladať overené kópie vysvedčení. V opačnom prípade je nutné dokladovať výsledky úradne overenými kópiami.

12. V e-prihláške mi nevojde zoznam predmetov do kolóniek, tým pádom mi zle prepočíta priemer. Nemusím vyplňovať známky do e-prihlášky  ale priložím ich potvrdene ako prílohu?

Všetko čo nemáte vytlačené na e- prihláške dopíšte ručne, v prípade potreby môžete priložiť aj ďalšie strany ako prílohy napr. pri prehľade predchádzajúcich neukončených i ukončených štúdií na vysokej škole v príslušnom stupni alebo ak Vám nepostačuje počet riadkov pri absolvovaných predmetoch strednej školy vložte ako prílohu školou úradne potvrdený kompletný zoznam predmetov s výsledkami a vypočítanými priemermi.

13. e-prihlášku aj papierovú som poslal už pred mesiacom, kedy mi naskočí že je študijným oddelením akceptovaná?

Ak sa prihlásite cez rozhranie elektronickej prihlášky do svojej  prihlášky, mali by ste vidieť pri zozname vami podaných prihlášok po rozkliknutí ikonky, či už bola prijatá  aj papierová prihláška. Ak budete mať spárovanú Vašu podanú elektronickú prihlášku s došlou papierovou,  pokojne čakajte, akceptácia sa bude robiť až po skončení termínu na podávanie prihlášok, pri spracovaní  podkladov pre zasadnutie prijímacej komisie.

14. Dobrý deň, ak chcem priložiť k prihláške aj nejaké diplomy, musia byť overené notárom? Alebo stačia iba ich kópie?

Doklady musia byť úradne overené.

15. Dobrý deň. Podal som elektronickú prihlášku. Pri kontrole stavu prihlášky sa zobrazí text: "Editácia Vašich osobných údajov už nie je možná, Vaše osobné údaje boli študijným oddelením akceptované !". Po kliknutí sa však zobrazí: "Stav prihlášky

študijným oddelením neakceptovan

Ide o chybu alebo je na to iný dôvod?

Došlé papierové prihlášky sa pribežne párujú – doručená papierová s podanou elektronickou.  Ak sa spárujú, vtedy už editácia údajov Vami nie je možná. Akceptácia prihlášok študijným oddelením sa bude robiť po ukončení termínu na podávanie prihlášok, pri spracovávaní podkladov pre prijímaciu komisiu.

16. Vedel by som sa niekde dozvedieť koľko študentov sa v minulosti a aj tento rok hlásilo  na daný odbor a koľko bolo prijatých a aké boli hranice prijatia?

Tieto údaje nezverejňujeme. Hranice prijatia sú každoročne iné, rozdielne sú aj v jednotlivých študijných programoch, záležia od kvality a záujmu uchádzačov.

17. Chcem ísť na brigádu do zahraničia a neviem či si stihnem prevziať rozhodnutie o prijatí/neprijatí a vrátiť sa do zápisu.

Stav podaných prihlášok (elektronických aj papierových) aj rozhodnutie dekana o prijatí/neprijatí  je možné sledovať v rozhraní elektronickej prihlášky individuálne podľa rodného čísla príp. čísla prihlášky, každý študent iba svoju prihlášku a rozhodnutie. Písomné rozhodnutia budú následne zasielané poštou. Rozhodnutia o prijatí/neprijatí sa posielajú do vlastných rúk, preto je dôležité, aby ste si vo vlastnom záujme v prípade Vašej neprítomnosti doma vybavili na Vašej pošte splnomocnenie na preberanie poštových zásielok a zabezpečili vybavenie príslušných formalít ohľadom prijatia a zápisu v stanovenom termíne. Vaša dočasná neprítomnosť v mieste bydliska nie je dôvodom na nedodržanie termínu vybavenia potrebných formalít.

V prípade Vašej osobnej neprítomnosti počas zápisu, je potrebné vybaviť si taktiež úradné splnomocnenie na tento účel určené, ktoré odovzdá splnomocnená osoba na zápise.

18. Dobrý deň, chcel by som vedieť,  do kedy treba zaplatiť školné za platené externé štúdium?

Prijatí uchádzači budú informovaní buď písomne alebo formou informácie na fakultnej webovej stránke k úhradám za zápisné a školné v ak. roku 2016/17. Každý študent TUKE je povinný uhradiť poplatok pred zápisom a doložiť doklad o zaplatení.

19. Ak som prijatý na istý študijný program, je možný prestup?

Prestupy medzi rôznymi odbormi nepovoľujeme a nie sú nárokovateľné.

 
 
 
 
 
Visitor :: Login ::