Dodatočná výzva na študentskú mobilitu v letnom semestri 22/23

8.11.2022Úsek zahraničných vzťahov a mobility TUKE vypisuje dodatočnú výzvu na predkladanie prihlášok pre študentov, záujemcov o Erasmus+ študijný pobyt v LS akademického roka 2022/23*.

Prihlášky je možné odovzdávať fakultným koordinátorom do 11.11.2021.Viac informácií TU.

Výzva na zamestnaneckú mobilitu

21.4.2022Úsek zahraničných vzťahov a mobility TUKE vypisuje výzvu Erasmus+ na predkladanie prihlášok pre učiteľov a pracovníkov TUKE na Erasmus+ mobility v akademickom roku 2022/2023.Viac informácií.


Výzva Erasmus+ na predkladanie prihlášok pre zamestnancov TUKE

12.7.2022Výzva Erasmus+ na predkladanie prihlášok pre zamestnancov TUKE na Erasmus+ mobility v mesiacoch september a október 2022 smerujúce k 3 našim partnerom v aliancii Ulysseus.

Viac informácií na stránke:

https://erasmus.tuke.sk/vyzva-na-ulysseus-zamestnanecku-mobilitu-do-rakuska-finska-a-francuzska/

Výzva na zamestnaneckú mobilitu v rámci ULYSSEUS (Sevilla, ES)

10.6.2022Nová zamestnanecká výzva na Erasmus+ stránke: https://erasmus.tuke.sk/vyzva-na-zamestnanecku-mobilitu-university-of-seville-spanielsko/.

Výzva je reakciou na obdržanú informáciu o pripravovanom podujatí organizovanom naším partnerom v aliancii ULYSSEUS (University of Seville, ES) pre zástupcov vedeckej komunity TUKE.

Dodatočná výzva Erasmus+ pre zamestnancov

Výzva na predkladanie prihlášok pre študentov TUKE na Erasmus+ mobilitu v AR 2022/2023

7.3.2022Úsek zahraničných vzťahov a mobility TUKE vypisuje výzvu na predkladanie prihlášok pre študentov, záujemcov

o Erasmus+ študijný pobyt v akademickom roku 2022/23.

Prihlášky je možné odovzdávať fakultným koordinátorom do 18.03.2022.Podrobnejšie informácie sú zverejnené na stránke:

https://erasmus.tuke.sk/vyzva-marec-2022/

Čo potrebujem vedieť pred mobilitou ERASMUS+

7.3.2022

ERASMUS+ Študentské mobility za účelom štúdia

 

Prehľadná mapa zazmluvnených miest pre rok 2022/2023:

 

  

  

Dodatočná výzva pre mobilitu študentov TUKE (LS 2021/2022)

Nominácie na mobility študentov v akad. roku 2021/22

Výzva na predkladanie prihlášok pre študentov TUKE na Erasmus+ mobilitu v AR 2021/2022

USMERNENIA PRE ŠTUDENTOV PROGRAMU ERASMUS+ PRICHÁDZAJÚCICH NA TUKE NA ZIMNÝ SEMESTER 2020/2021

Pokyny platné pre mobility plánované po 12.6.2020

Nové usmernenie pre študentov na mobilite Erasmus+

Výzvy pre mobility študentov do krajín EÚ v akad. roku 2020/2021

10.3.2020

 


Deadline pre podanie prihlášky sa predlžuje do 3.4.2020.

Prihlášky s prílohami (okrem výpisu známok - ten zabezpečíme) zasielajte emailom na adresy:


Pri študijných mobilitách študent k prihláške prikladá aj tzv. predbežný študijný plán (http://erasmus.tuke.sk/wp-content/uploads/dokumenty/Student_application_recognition_EN.docx). 
  

V súvislosti s Usmernením od MŠVVaŠ SR sa všetky plánované mobility na najbližšie obdobie rušia

10.3.2020

V súvislosti s Usmernením od MŠVVaŠ SR sa všetky plánované mobility na najbližšie obdobie rušia, a to v čase trvania platnosti tohto usmernenia. Prípadné ďalšie otázky je potrebné adresovať ministerstvu ako autorovi tohto vyhlásenia.


Z dôvodu rýchleho vývoja situácie, nástupu preventívnych opatrení a veľkého množstva žiadostí o posúdenie vyššej moci Národná agentúra mení svoje stanovisko z 28. februára 2020. Individuálne žiadosti už nie je potrebné posielať do národnej agentúry. Udeľovanie vyššej moci v prípadoch súvisiacich s koronavírusom a v súlade s usmernením od MŠVVaŠ SR je už v právomoci vysokej školy, teda nie je potrebné o takýchto prípadoch informovať národnú agentúru. Žiadosť o posúdenie vyššej moci posielajte, prosím, do NA iba v nejednoznačných prípadoch.

 

Odporúčame postupovať nasledovne:

  1. Pokiaľ študent alebo zamestnanec nevycestuje, ale vznikli mu v spojitosti s mobilitou isté náklady (napr. cestovné či vopred zaplatené ubytovanie), má nárok na ich preplatenie z dôvodu vyššej moci. Takéto prípady zaznačíte do Mobility tool, uvediete vyššiu moc, trvanie mobility nastavíte na jeden deň a do kolónky individuálna podpora prepíšete súčet reálnych nákladov, ktoré účastníkom vznikli (napr. letenka, storno poplatok za ubytovanie, záloha za internát a pod.). Do poznámky tiež napíšete dôvod vyššej moci.
  2. V prípade študentov a zamestnancov, ktorí sa rozhodnú zo zahraničia predčasne vrátiť, postupuje škola ako pri iných prípadoch predčasného návratu z dôvodu vyššej moci,  s tým, že takýmto účastníkom je možné preplatiť aj cestovné náklady spojené s návratom domov. V Mobility tool uvediete vyššiu moc a ponecháte iba skutočné trvanie mobility. Súčet alikvótnej sumy grantu na toto obdobie so sumou cestovných nákladov uvediete v kolónke individuálna podpora. Zvyšnú čiastku už vyplateného grantu budú musieť účastníci vrátiť. Do poznámky napíšete dôvod vyššej moci.

  

  

9.3.2020

V nadväznosti na usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súvislosti so šírením koronavírusu (2019-nCoV) národná agentúra vydáva nasledovné stanovisko:

Na základe tohto usmernenia zo dňa 9. 3. 2020 sa rušia s okamžitou platnosťou „všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov a študentov do zahraničia”. Uvedené sa vzťahuje aj na zamestnancov škôl. Z tohto dôvodu bude národná agentúra programu Erasmus+ uplatňovať inštitút vyššej moci v prípade tých projektov, ktoré plánujú mobility/aktivity v čase trvania platnosti tohto usmernenia.

Naďalej však národná agentúra odporúča, aby ste:

  • primerane riadili projektové aktivity a prijali všetky preventívne opatrenia tak, aby ste minimalizovali negatívne dopady na realizáciu projektu (napr. komunikovali s partnerskou organizáciou o uvedenom usmernení, zmenili termín plánovanej mobility/projektových aktivít a pod.),
  • informovali národnú agentúru o všetkých zmenách v projekte (napr. zmena harmonogramu, a to vrátane žiadosti o zmenu trvania zmluvy),
  • odkladali si všetku podpornú dokumentáciu potrebnú na preukázanie už vynaložených nákladov.


Národná agentúra je pripravená kedykoľvek poskytnúť Vám informácie a rady, ako postupovať v individuálnych prípadoch.

Dovoľujeme si však upozorniť, že národná agentúra nemá žiadne kompetencie vyjadrovať sa k stupňu rizika nákazy alebo ohrozenia v jednotlivých krajinách. Tieto informácie nájdete na stránkach:

MZVaEZ SR: https://www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/oznamy_a_upozornenia_pred_cestovanim

Úradu verejného zdravotníctva: http://www.uvzsr.sk/

WHO – Svetová zdravotnícka organizácia: https://www.who.int/westernpacific/emergencies/novel-coronavirus

ECDC – Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb: https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea

   

  

Výber študentov ERASMUS+ 2019/2020

Prihlás sa na Erasmus+ v akademickom roku 2019/2020

27.2.2019

 

Prihlášky je možné odovzdávať fakultnému koordinátorovi do 20.3.2019.  

Postup pri podávaní prihlášky na študentskú mobilitu Erasmus+ za účelom štúdia:

  1. Výber inštitúcie, na ktorej chce študent absolvovať študentskú mobilitu
    – študent si vyberá partnerskú školu zo zoznamu platných partnerských zmlúv príslušnej fakulty a prihliada na oblasti uvedené pri jednotlivých školách. Pri výbere partnerskej inštitúcie sa môžete poradiť s fakultným koordinátorom programu ERASMUS+.V prípade podávania prihlášky v rámci dodatočného výberu študentov je potrebné s fakultným koordinátorom prekonzultovať aj voľné kapacity na jednotlivých partnerských školách.
  2. Vyplnenie prihlášky študenta na študentskú mobilitu Erasmus+ za účelom štúdia – prihlášku spolu so všetkými prílohami je potrebné odovzdať v stanovenom termíne fakultnému koordinátorovi.
  3. Po úspešnom výbere prihláseného študenta jeho fakultou, bude študent kontaktovaný Erasmus+ koordinátorom ohľadne stretnutia pre vybraných študentov, kde dostane inštrukcie k ďalšiemu postupu.

Viac informácií môžete nájsť TU.

  

 
Dodatočná výzva pre mobilitu do krajín EÚ v LS 2019/2020

24.9.2019

Úsek pre zahraničné vzťahy TUKE vypisuje dodatočnú výzvu na predkladanie prihlášok pre študentov, záujemcov o Erasmus+ študijný pobyt v LS akademického roka 2019/20. Prihlášky je možné odovzdávať fakultným koordinátorom do 10.10.2019.

Viac informácií.

 

Erasmus+ výzva pre mobilitu zamestnancov TUKE

11.9.2018

 

Úsek pre zahraničné vzťahy TUKE vypisuje výzvu na predkladanie prihlášok pre učiteľov a pracovníkov TUKE na Erasmus+ mobility pre akademický rok 2018/2019. Záujemcovia majú možnosť odovzdať vyplnenú prihlášku s požadovanou prílohou do 26.9.2018 fakultným koordinátorom programu.

K prihláške za účelom výučby je potrebné priložiť program výučby (staff mobility agreement – teaching) podpísaný žiadateľom, prijímajúcou ako aj vysielajúcou inštitúciou.

K prihláške za účelom školenia je potrebné priložiť pracovný plán (staff mobility agreement – training) podpísaný žiadateľom, prijímajúcou ako aj vysielajúcou inštitúciou.

Výber účastníkov mobility bude realizovaný na základe poradia po vyhodnotení prihlášky žiadateľa na základe platných kritérií (kritériá sú uvedené TU).

Podporované aktivity:

Mobilita učiteľov za účelom výučby na partnerskej VŠ /min. 8 vyučovacích hodín; 2-5 dní/,

Mobilita pracovníkov VŠ do podnikov za účelom školenia – výmeny teoretických a praktických skúseností /2-5 dní/,

Mobilita administratívnych, nepedagogických a pedagogických pracovníkov VŠ na zahraničnú VŠ za účelom školenia – zvýšenia svojich pracovných kvalít /2-5 dní/.

Zoznam partnerských univerzít podľa fakúlt je zverejnený na web stránke https://erasmus.tuke.sk/eu/partnerske-institucie/
Pre mobilitu do podnikov sa nevyžaduje podpis bilaterálnej dohody.

Z prostriedkov programu Erasmus+ bude možné realizovať mobilitu v maximálnej dĺžke 5 pracovných dní, pondelok až piatok.

 

Výber študentov ERASMUS+ 2018/2019

Skúsenosti študentov z Erasmus pobytu vo Fínsku a Estónsku

 

Študenti FEI Maroš a Alenka a ich skúsenosti z Erasmus pobytu vo Fínsku a Estónsku (vypočujte si od 12ej minúty v relácii Vyznania z 12.03.2017).

Odkaz na archív s reláciou nájdete tu.
Výber záujemcov o stáž v akad. roku 2018/2019

 
 
 
 
 
Visitor :: Login ::